Chodziło o właścicielkę działki przejętej w 2014 r. przez gminę na podstawie decyzji administracyjnej, w związku z budową drogi. Kobieta w ramach odszkodowania otrzymała nieruchomość zamienną.
Chciała wiedzieć, czy sprzedaż działki zamiennej przed upływem 5 lat od przeniesienia prawa własności, będzie opodatkowana na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o PIT.
Kobieta uważała, że nie powinna zapłacić podatku. Tłumaczyła, że była właścicielką wywłaszczonej działki od 1996 r., więc gdyby nie przymusowe przeniesienie własności na rzecz gminy, to pięcioletni okres dawno by upłynął.
Reklama
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że bieg pięcioletniego terminu powinien być liczony od końca 2014 r., bo na mocy decyzji starosty kobieta nabyła nieruchomość, której wcześniej nie była właścicielką. Powinna więc odczekać ze sprzedażą działki do końca 2019 r.
WSA w Krakowie był innego zdania. Orzekł, że pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8a ustawy o PIT, należy liczyć od nabycia nieruchomości wywłaszczonej.
WSA powołał się na orzecznictwo NSA (sygn. akt: II FSK 3673/16), zgodnie z którym analiza tego przepisu nie powinna ograniczać się jedynie do jego literalnej wykładni. Ta może bowiem prowadzić do sprzeczności z fundamentalnymi wartościami konstytucyjnymi, rażącej niesprawiedliwości i niezgodności z zasadami sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). (sygn. akt I SA/Kr 50/19).
NSA również nie miał wątpliwości, że kobieta nie powinna zapłacić podatku. Stwierdził, że choć prawo własności w sensie przedmiotowym obejmuje inną nieruchomość, to w sensie podmiotowym jest tożsame. Nie powinno to zatem powodować ujemnych skutków dla osoby, która nabyła nieruchomość zamienną.
– Przeciwna konstatacja prowadziłaby do wniosku, że zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat stawiałoby w innej sytuacji osoby, które nie byłyby objęte treścią decyzji wywłaszczeniowej. Tych dwóch kategorii podmiotów nie można różnicować – wskazał sędzia Antoni Hanusz.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 lutego 2022 r. sygn. akt II FSK 1443/19 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia