Dopłacamy do ferii zimowych dzieci pracowników. W jaki sposób zaewidencjonować operacje z tym związane?
W pytaniu nie podano, z jakich środków są realizowane dopłaty – czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS), czy ze środków obrotowych, co ma w tym przypadku zasadnicze znaczenie. I tak operacje gospodarcze związane z dopłatą do wypoczynku pracowników i ich rodzin sfinansowaną z ZFŚS wymagają następujących zapisów w księgach rachunkowych pracodawcy: