Spółka powstała po wydzieleniu nie uwzględnia przychodów i kosztów wygenerowanych przez składnik majątku jeszcze przed podziałem – orzekł WSA w Gdańsku.
Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która powstała w 2013 r. w w wyniku podziału innej spółki – również kapitałowej. Do momentu podziału do majątku spółki dzielonej należał lokal gastronomiczny stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZCP). Po podziale wszedł on do majątku nowego podmiotu.
Jej spór z organami podatkowymi dotyczył tego, jak rozliczyć przychody i koszty dotyczące lokalu oraz te, których nie da się jednoznacznie przypisać do niego, a które zostały już częściowo rozliczone przez spółkę dzieloną przed dniem podziału.
Spółka uważała, że nie ma obowiązku uwzględniać w swoim rozliczeniu CIT przychodów i kosztów wykazanych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa do dnia podziału. Powinna je rozliczyć spółka dzielona. Natomiast powinna rozliczyć przychody i koszty nierozliczone przed dniem podziału (czyli nie uwzględnione przez spółkę dzieloną przy naliczeniu zaliczki na podatek dochodowy). Spółka powołała się na przepisy dotyczące sukcesji generalnej, która jest uregulowana w art. 93c ordynacji podatkowej. Należy ją rozumieć jako kontynuację rozliczeń podatkowych spółki dzielonej od dnia wydzielenia – twierdziła.
Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się ze spółką. Wskazał, że art. 93c, odnoszący się do omawianego przypadku, nie definiuje praw i obowiązków podatkowych będących przedmiotem sukcesji. Zdaniem organu będą nim więc jedynie te prawa i obowiązki dzielonej osoby prawnej, które pozostają w związku ze składnikami majątku przydzielonymi nowej spółce w planie podziału. Dyrektor dodał, że sukcesja prawnopodatkowa oznacza, że nowo zawiązana spółka musi wykazać w rozliczeniu rocznym przychody i koszty wygenerowane przez lokal gastronomiczny w trakcie całego roku podatkowego, w którym doszło do wydzielenia. W praktyce oznacza to, że w rozliczeniu rocznym za 2013 r. spółki dzielonej nie należy uwzględniać przychodów i kosztów obejmujących okres od początku roku do dnia podziału oraz późniejszych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał rację spółce. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 529 par. 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Sąd wskazał, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia z tym drugim trybem. Cechą szczególną jego jest to, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części jej majątku na inną spółkę – już istniejącą lub nowo zawiązaną.
WSA wskazał, że zgodnie z art. 93c ordynacji przedmiotem sukcesji mogą być wyłącznie prawa i obowiązki, które na dzień wydzielenia pozostają (nie zostały wcześniej rozliczone) jeszcze w związku z przydzielonymi spółce przejmującej składnikami majątku. Jeżeli zatem przychody i związane z nim koszty dotyczące działalności ZCP powstały do dnia wydzielenia i zostały rozliczone przez spółkę dzieloną, to nie będą już one przedmiotem sukcesji na podstawie art. 93c ordynacji.
Słowem, nowo zawiązana spółka ma obowiązek wykazać w swoim zeznaniu rocznym CIT-8 za 2013 r. tylko te przychody i koszty przyporządkowane do ZCP, które nie zostały rozliczone przez spółkę dzieloną.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 22 października 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 898/14.