GUS podał dane pozwalające obliczyć stawki składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy w 2022 r. będą się rozliczać ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgonie z Polskim Ładem, ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną według jednej z trzech stawek, zależnych od przeciętnego wynagrodzenia. Chodzi o średnią pensję liczoną według jednej z przyjętych przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego metodologii, konkretnie: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (art. 81 ust. 2f znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Polecamy: „Ryczałt ewidencjonowany”

Dotąd nie znaliśmy tych danych, wszelkie kalkulatory wyliczające zasadność stosowania ryczałtu lub innych form opodatkowania w 2022 r. bazowały więc na szacunkach. 21 stycznia GUS dane oblikował*. Wynika z nich, że w ten sposób liczone przeciętne wynagrodzenie wynosi 6221,04 zł. To więcej niż wielu się spodziewało. Dla przykładu, prognozowane przeciętne wynagrodzenie na 2022 r. (które bierze się pod uwagę przy ustaleniu wysokości innych składek płaconych do ZUS) wynosi 5922 zł.

Polski Ład zakłada, że składka na ubezpieczenie zdrowotne dla ryczałtowców wyniesie 9 proc. podstawy jej wymiaru. Podstawa wyniesie zaś:

  • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł
  • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł
  • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Jak dane GUS przełożą się na miesięczną składkę zdrowotną przy ryczałcie? Policzmy:

  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach do 60 tys. zł zapłacą: 9%x60%x6221,04=335,94 zł;
  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł zapłacą: 9%x100%x6221,04=559,89 zł;
  • przedsiębiorcy o rocznych przychodach powyżej 300 tys. zł zapłacą: 9%x180%x6221,04=1007,81 zł.

Przypomnijmy, że składki zdrowotnej nie odlicza się już od podatku.

* Źródło danych: Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r.

Polski Ład. Logo / Dziennik Gazeta Prawna