Wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości dotyczące podatkowej części Polskiego Ładu.

PIT-2

W przypadku kilku osób zatrudnionych w naszej firmie od wielu lat nie możemy znaleźć ich PIT-2 (prawdopodobnie zawieruszył się gdzieś skoroszyt z tymi dokumentami), a dotychczas nikt nie zwrócił na to uwagi. Czy coś grozi w przypadku pomniejszania kwoty zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek pracownikom, jeśli pracodawca nie dysponuje ich PIT-2?

Jeżeli pomimo braku PIT-2 pracodawca rozliczał przy wyznaczaniu zaliczek pracowniczych tzw. kwoty wolne, to osoba odpowiedzialna za naliczenia zaliczek może być pociągnięta do odpowiedzialności karnoskarbowej. Ze względu na roczny charakter podatku dochodowego po zakończeniu roku podatnik dokonuje właściwego rozliczenia PIT. Na podstawie art. 78 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 408; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2427) sankcją za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe zagrożone jest niepobieranie przez płatnika podatku lub pobieranie podatku w kwocie niższej niż należna.

Osoba pobierająca emeryturę pracuje także na umowę o pracę. Czy jest jakiś sposób, aby to pracodawca, a nie ZUS pomniejszał kwotę zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek?

Niestety, nie ma takiej możliwości. Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy o PIT pracodawca działający jako płatnik zmniejsza zaliczkę naliczoną od wypłacanego pracownikowi świadczenia o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, pod warunkiem że uzyska od pracownika oświadczenie na formularzy PIT-2. Przy czym w PIT-2 pracownik wskazuje, że:

1. nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2. nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3. nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PIT;

4. nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5. ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Jeżeli pracownik otrzymuje emeryturę, to nie może złożyć oświadczenia PIT-2. Z kolei brak złożonego pracodawcy oświadczenia PIT-2 powoduje, iż ten nie może rozliczać kwoty zmniejszającej zaliczkę na PIT. To oznacza, że w takiej sytuacji nie jest możliwe pomniejszanie zaliczki na PIT od wynagrodzeń pracowniczych o kwotę zmniejszającą podatek, czyli również „zamiany” płatnika, który dokonuje obniżenia, z ZUS na pracodawcę.

WIĘCEJ NA TEN TEMAT:
Radosław Kowalski, radca podatkowy
Dziennik Gazeta Prawna