Nie wszystkie świadczenia wykonywane przez operatora publicznego są zwolnione z VAT – orzekł NSA.
Spór toczył o art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, który przed 1 kwietnia 2013 r. zwalniał z podatku usługi pocztowe realizowane przez operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Tak sformułowany przepis rodził wątpliwości, czy chodzi o wszystkie usługi świadczone przez Pocztę Polską, czy tylko te o powszechnym charakterze.
Od 1 kwietnia 2013 r. z przepisu wynika już jednoznacznie, że zwolnienie dotyczy tylko powszechnych usług pocztowych.
Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła przedsiębiorcy, który zamierzał korzystać z usługi polegającej na doręczaniu przesyłek nierejestrowanych na terenie miast powiatowych i miast powyżej 10 tys. mieszkańców. PP świadczy ją wszystkim kontrahentom, którzy spełniają określone wymagania. Są to minimalne kryteria ilościowe i jakościowe. Dodatkowo Poczta umawia się z każdym klientem co do formy i terminu płatności za tę usługę, sposobu rozliczania i przekazania przesyłek do nadania.
Podatnik uważał, że usługa ta nie będzie objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT. W związku z tym będzie mógł odliczyć cały podatek naliczony.
Podatnik uważał, że usługa, z której chce skorzystać, nie jest usługą powszechną. Tego samego zdania była Poczta Polska.
Dyrektor izby skarbowej uważał inaczej.
Sprawa trafiła do WSA w Warszawie, który przyznał rację podatnikowi. Zgodził się z organami podatkowymi, że faktycznie z literalnej wykładni przepisu mogłoby wynikać, że zwolnieniem są objęte wszelkie usługi pocztowe świadczone przez Pocztę Polską, a nie tylko powszechne. Nie można jednak pomijać dyrektywy VAT i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – stwierdził WSA.
Przypomniał wyrok TSUE z 19 maja 1993 r. (w sprawie C-320/91), z którego wynika, że zwolnienie z podatku nie może mieć zastosowania do usług szczególnych, do których należą usługi odpowiadające potrzebom indywidualnych podmiotów gospodarczych i które można oddzielić od usług świadczonych w interesie publicznym.
Również w innych wyrokach (m.in. w sprawie C-357/07) TSUE orzekł, że zakres zwolnienia obejmuje wyłącznie usługi świadczone w interesie publicznym, rozumianym jako zapewnienie dostępu ogółu społeczeństwa do usług pocztowych, na jednakowych warunkach. Natomiast usługi inne niż powszechne, które nie są dostępne na równych zasadach dla wszystkich użytkowników, powinny być opodatkowane.
WSA podkreślił, że od 1 kwietnia 2013 r. celowo znowelizowano art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT, by pełniej dostosować go do prawa unijnego.
NSA podzielił zdanie WSA. Podkreślił, że zgodnie z dyrektywą VAT ze zwolnienia korzystają tylko te usługi, które mogą być uważane za powszechne. Fakt, że Poczta Polska jest operatorem publicznym, nie przesądza, iż wszystkie świadczone przez nią usługi są usługami powszechnymi – stwierdził NSA.

ORZECZNICTWO

Wyrok z 30 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1611/13