JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Płatnik organizuje co roku w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym turnusy dla lekarzy rencistów i emerytów. W turnusach tych uczestniczą również osoby towarzyszące, opiekujące się lekarzami. Czy dofinansowanie przez okręgową izbę lekarską z jej środków finansowych - pochodzących ze składek lekarzy - wczasów rehabilitacyjno-leczniczych dla lekarzy tej izby, emerytów i rencistów, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Dofinansowanie do wczasów udzielane lekarzom emerytom i rencistom nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. W przypadku osób towarzyszących, które społecznie zajmują się osobami niepełnosprawnymi, nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, bowiem zgodnie z nim wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18. Zatem zwolnienie przysługuje jedynie w przypadku dofinansowania wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży.

Zatem statutowe świadczenia wypłacane przez podmiot podlegają opodatkowaniu według przepisów ustawy o PIT. Zakwalifikować je należy zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

W związku z tym zgodnie z art. 42a ustawy o PIT, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT, od których nie są zobowiązane pobierać zaliczki na podatek, są zobowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i przesłać ją urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Podatnik, rozliczając się z dochodów za dany rok podatkowy, powinien przychody wykazane w informacji PIT-8C wykazać w zeznaniu podatkowym w pozycji inne źródła.

Postanowienie naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście z 26 października 2005 r., nr 1436/1CF/Ip-44/05/IW.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA

HANNA CZOGALLA

konsultant podatkowy, HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Trudno zgodzić się z tezą postawioną przez urząd, że dofinansowanie turnusów dla lekarzy rencistów i emerytów - zakwalifikowanych ze względu na stan zdrowia w zakładzie leczniczo-rehabilitacyjnym nie może być co do zasady uznane za dochód wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT. Organ wywiódł, że systematyczne organizowanie turnusów nie może być traktowane jako zdarzenie losowe. Przepis stanowi, że wolne od podatku są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł, zatem ustawodawca wyraźnie wskazał katalog zdarzeń, które uprawniają do zwolnienia z opodatkowania otrzymanej zapomogi. Taką okolicznością może być m.in. zdarzenie losowe (np. wypadek, pożar), jak i długotrwała choroba. Dofinansowanie otrzymali emeryci i renciści, osoby, które albo osiągnęły wiek emerytalny, albo została wobec nich orzeczona utrata zdolności do pracy zarobkowej, z powodu naruszenia sprawności organizmu. Można zatem domniemywać, a powinno to wynikać z dokumentacji medycznej, że przynajmniej część osób korzystających z dofinansowania otrzymała je w związku z długotrwałą chorobą, co stanowi okoliczność uprawniającą do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.