W dzisiejszej publikacji „Polski Ład w wynagrodzeniach i dochodach” nie uwzględniliśmy zmian, które weszły w życie już po oddaniu tej publikacji do druku. Choć zmiany są istotne, nie wpływają na wyliczenia przygotowane dla nas przez ekspertów i przedstawione w dzisiejszej publikacji.

Eksperci policzyli bowiem wpływ Polskiego Ładu na zarobki i dochody w ujęciu rocznym, a nie miesięcznym. Celem naszych obliczeń jest pokazanie efektu końcowego, czyli różnicy między dotychczasowym a nowym poziomem obciążeń podatkowo-składkowych.
Opublikowane w piątek 7 stycznia br. rozporządzenie ministra finansów (Dz.U. poz. 28) dotyczy natomiast miesięcznych zaliczek na PIT, obliczanych i potrącanych przez płatników. Weszło ono w życie 8 stycznia i wprowadza nowe zasady pobierania i przekazywania zaliczki na PIT od przychodów z pracy i stosunków pokrewnych, emerytur i rent (art. 31 i art. 34 ust. 1 ustawy o PIT) oraz z umów zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT).
Rozporządzenie nie dotyczy w ogóle rozliczeń rocznych, dokonywanych już przez samych podatników. W tym zakresie zasady Polskiego Ładu pozostają bez zmian, przez co aktualność zachowują również obliczenia naszych ekspertów.
Należy natomiast mieć na względnie również to, że po oddaniu naszej dzisiejszej publikacji do druku opublikowane zostały również trzy nowelizacje Polskiego Ładu.
Dwie zawarte są w ustawach z 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (obie brzmią identycznie, ale dotyczą czego innego, opublikowane zostały w Dz.U. pod poz. 2349 i 2427).
Pierwsza z nich (poz. 2349) przesuwa o rok, tj. z 1 sty cznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.:
  • obniżkę limitu płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. zł do 8 tys. zł, oraz
  • nakładanego na konsumentów obowiązku bezgotówkowej zapłaty powyżej 20 tys. zł.
Druga nowelizacja (poz. 2427) wprowadza dużo więcej zmian w Polskim Ładzie (m.in. w uldze dla klasy średniej, w kosztach uzyskania przychodów przy przekształceniach spółek, w podatku od przerzuconych dochodów). Ale te zmiany również nie wpływają na wyliczenia naszych ekspertów.
Trzecia nowelizacja Polskiego Ładu znalazła się w ustawie z 17 grudnia br. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Opublikowana została 30 grudnia 2021 r. (Dz.U. poz. 2469). Dotyczy obliczania składki zdrowotnej od osób objętych nowymi zwolnieniami z PIT (art. 21 ust. 1 pkt 152-154 ustawy o PIT), czyli: rodziców co najmniej czwórki dzieci, osób powracających z zagranicy oraz seniorów, którzy mimo ukończenia 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni) zrezygnują z pobierania emerytury, renty rodzinnej albo uposażenia mundurowego lub sędziowskiego, by nadal pracować, wykonywać zlecenia bądź prowadzić firmę.
Nowelizacja zakłada, że jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób, obliczona od przychodu wolnego od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152-154, byłaby wyższa od kwoty, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony z podatku, to składkę obniża się do wysokości tej kwoty. Słowem w takiej sytuacji podatnicy zwolnieni z PIT będą w 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości nie wyższej niż hipotetyczna zaliczka na PIT (tak jak osoby do 26. roku życia, zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148).
Z tym że pod uwagę trzeba brać zaliczkę obliczoną zgodnie z przepisami ustawy o PIT „w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r.” (zgodnie z nowym art. 83 ust. 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.).
Tę zmianę uwzględniliśmy w wyliczeniach ekspertów, biorąc pod uwagę procedowany w Sejmie projekt nowelizacji.
Natomiast ze względu na późną aktualizację danych dotyczących poziomu wynagrodzeń wszystkie wyliczenia zostały przygotowane w oparciu na wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obowiązującej w 2021 r. Dotyczy to także limitu tzw. 30-krotności składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Został on przyjęty na poziomie z 2021 r., tj. 157 770 zł. Natomiast w dniu oddawania publikacji do druku było już wiadome, że limit ten na 2022 r. wyniesie 177 660 zł.
Nadal nie jest jeszcze znana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2021 r. włącznie z wypłatami z zysku.