Zwolnienie z podatku od nieruchomości części infrastruktury kolejowej, która jest wykorzystywana przy przewozach kolejowych oraz nieruchomości lotnisk użytku publicznego przewidują nowelizacje ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2022 r.

Celem noweli dotyczącej infrastruktury kolejowej jest wyeliminowanie nadużyć i uszczelnienie systemu zwolnień od podatku od nieruchomości w sytuacji wykorzystywania gruntów kolejowych do prowadzenia działalności w obszarze niezwiązanym z kolejnictwem.

Zgodnie z zapisami ustawy, zwolnienie z podatku obejmuje tylko tę część nieruchomości kolejowych, która jest zajęta na prowadzenie działalności kolejowej. Chodzi m.in. o poczekalnie, toalety, powierzchnie kas biletowych i inne powierzchnie przeznaczone do sprzedaży biletów, pochylnie, kładki dla pieszych, punkty informacyjne czy miejsca parkingowe i ciągi dojazdowe do parkingów.

Poza tym zwolnienie obejmie m.in. grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej lub obiekty usługowe udostępniane przewoźnikom kolejowym, czy budynki i budowle wykorzystywane bezpośrednio do świadczenia usług związanych z obsługą podróżnych. Zwolnione z opodatkowania miałyby być nieruchomości zajmowane przez nieczynną kolejową infrastrukturę, czyli taką, na której nie jest prowadzony ruch kolejowy.

Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia także terminale towarowe – jako obiekty infrastruktury usługowej – z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, ale wyłącznie w zakresie części przeznaczonej do prowadzenia działalności związanej ze świadczeniem usług przewoźnikom kolejowym.

1 stycznia 2022 roku wchodzi też w życie nowela ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalniająca z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle na lotniskach użytku publicznego.

Celem zmiany jest jednoznaczne wskazanie, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają wszystkie grunty, budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, w tym również te grunty, które nie są zajęte przez budynki i budowle na tym obszarze.

Według wnioskodawców dotychczasowe brzmienie przepisów było niejednoznaczne i można je było interpretować w ten sposób, że zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają tylko budynki i budowle oraz grunty zajęte jedynie pod te budynki i budowle na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. W tej interpretacji podatkiem objęte byłyby zatem - w tym rozumieniu - pozostałe grunty na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, które nie są zajęte przez budynki i budowle znajdujące się na tym obszarze. Nowelizacja tę potencjalną niejasność usuwa.