Kto kupi gospodarstwo rolne, nie traci zwolnienia z PCC przysługującego przy zakupie, jeżeli zbędzie inną nieruchomość, np. daruje ją rodzinie – wynika z wyroku WSA w Gdańsku.

Sprawa dotyczyła podatnika, który kupił w 2016 r. działkę rolną o powierzchni 6 ha. Skorzystał ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 2 ustawy o PCC. Zwolnienie to jest uzależnione od spełnienia łącznie pięciu warunków:
  • nabycie gruntów musi nastąpić w wyniku zawarcia umowy sprzedaży,
  • grunty będące przedmiotem umowy sprzedaży muszą stanowić gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • w wyniku dokonania czynności musi zostać utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 11 ha i nie większej niż 300 ha,
  • gospodarstwo to musi być prowadzone przez nabywcę przez co najmniej pięć lat od dnia nabycia,
  • kwota zwolnienia podatkowego musi się mieścić w limicie pomocy de minimis w rolnictwie.
Mężczyzna był już od 2006 r. właścicielem ponad 31-hektarowego gospodarstwa rolnego położonego na terenie jednej gminy i 7-hektarowego położonego na terenie innej.
Trzy lata później podarował siostrze działkę o powierzchni 0,3 ha. Były to inne grunty niż hektary nabyte w 2016 r. Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził jednak, że w takiej sytuacji podatnik stracił prawo do zwolnienia z PCC w związku z zakupem działki w 2016 r.
Wyjaśnił, że aby zachować zwolnienie z art. 9 pkt 2, podatnik musiałby prowadzić całe gospodarstwo rolne, powiększone o nabyte 6 ha działki, przez pięć lat od dnia nabycia. Skoro przed upływem pięciu lat zbył część tego gospodarstwa, bo darował 0,3 ha siostrze, to utracił zwolnienie z PCC. Nie ma znaczenia, że była to inna działka niż 6 ha kupionych w 2016 r.
Podatnik się z tym nie zgadzał. Zwrócił uwagę na to, że zwolnienie z PCC miało zastosowanie do nabycia 6-hektarowej działki w 2016 r. Skoro natomiast darował siostrze inną parcelę, to nie mógł utracić tej preferencji.
Twierdził, że straciłby prawo do zwolnienia z PCC tylko wtedy, gdyby sprzedał choćby część 6-hektarowej działki kupionej w 2016 r.
Podkreślał też, że po dokonanej darowiźnie jego gospodarstwo rolne nadal mieściło się w limicie – od 11 ha do 300 ha.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzje organów obu instancji. Zgodził się z podatnikiem, że aby zachować zwolnienie z PCC przysługujące przy nabyciu 6-hektarowej działki (która powiększyła gospodarstwo rolne), nie mógłby sprzedać jej przez pięć lat – ani w całości, ani w części.
Natomiast utraty zwolnienia nie powoduje to, że podatnik podarował siostrze inną parcelę, zwłaszcza że po tej darowiźnie powierzchnia jego gospodarstwa rolnego nadal przekraczała 11 ha i nie przekraczała 300 ha.
Zdaniem sądu takie wnioski wynikają zarówno z brzmienia przepisu – art. 9 pkt 2 ustawy o PCC – jak i wykładni celowościowej.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gdańsku z 14 grudnia 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 1018/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia