Reklama

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lasów
  • posiadaczami samoistnymi lasów
  • użytkownikami wieczystymi lasów
  • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Stawki podatku leśnego na 2022 rok

  • 46,70 zł - podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)
  • 23,35 zł - podatek leśny od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc. stawki określonej wyżej.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek kwartalnie - cztery razy w roku - w terminach:

  • do 15 marca
  • do 15 maja
  • do 15 września
  • do 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.