Reklama
Rusza Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora. Czym ono będzie i w jaki sposób ma funkcjonować?
Centrum ma działać jak „jedno okienko”, w którym strategiczni inwestorzy będą mogli uzyskać jedną opinię urzędników Ministerstwa Finansów o wszystkich skutkach podatkowych planowanej bądź realizowanej inwestycji. Składając jeden wniosek, inwestor będzie mógł uzyskać kompleksową informację na temat skutków podatkowych inwestycji. Częścią porozumienia zawieranego z ministrem finansów mogą być bowiem: opinia zabezpieczająca, uprzednie porozumienie cenowe, wiążąca informacja stawkowa oraz akcyzowa i interpretacja indywidualna.
Obecnie, aby osiągnąć ten sam cel strategiczny, inwestor musiałby pozyskać pięć odrębnych dokumentów od różnych organów. W ramach jednego okienka przedsiębiorca może więc liczyć na indywidualne podejście w rozmowach o planowanych przedsięwzięciach, uniknie niepotrzebnej biurokracji i oszczędzi czas. To duża zmiana i duże ułatwienie dla inwestorów.
Podmioty, które złożą stosowny wniosek, mogą więc liczyć na zawarcie porozumienia z ministrem finansów, które zagwarantuje pewność co do rozliczenia podjętych działań. Porozumienia mogą być zawierane od 1 stycznia 2022 r., ale inwestorzy mogą się zgłaszać do centrum już teraz. Mogą się kontaktować z ministerstwem elektronicznie, pisząc na adres: centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl.

Reklama
O jakich inwestorach strategicznych mowa?
Mamy na myśli podmioty polskie i zagraniczne, które realizują bądź będą realizowały w Polsce inwestycje o wartości co najmniej 100 mln zł. Od 2025 r. będzie obowiązywał obniżony próg - 50 mln zł. Chodzi o inwestycje w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1752 ze zm.). W uproszczeniu mowa jest więc o inwestycjach w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych z założeniem nowego zakładu bądź z rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub o nabyciu przez podmiot niepowiązany aktywów zamkniętego zakładu lub zakładu, który miał zostać zamknięty, lecz do tego nie doszło.
Na jakie korzyści może liczyć przedsiębiorca, który zawrze porozumienie?
Tak jak wspomniałem, porozumienie zagwarantuje pewność skutków podatkowych inwestycji. Przedsiębiorca uiści opłatę wstępną za wniosek (50 tys. zł) i opisze w nim pewien stan przyszły, w ramach którego będzie się poruszał (albo już się porusza), a minister finansów zagwarantuje, że skutki podatkowe inwestycji objętej porozumieniem nie zostaną zakwestionowane przez administrację skarbową. Zaproponowany i uzgodniony sposób rozliczenia nie zostanie więc zakwestionowany przez Krajową Administrację Skarbową. Porozumienie inwestycyjne wiąże bowiem w każdym czasie inwestora i ministra finansów oraz organy podatkowe za okres objęty porozumieniem.
Inwestor może skorzystać ze wszystkich instrumentów lub tylko z wybranych. Przykładowo w ramach jednego dokumentu może być zapisane, jaka stawka VAT obowiązuje dla produktów i usług świadczonych przez inwestora, potwierdzenie, że stosowane ceny transferowe mają charakter rynkowy oraz że planowane przez inwestora działania nie prowadzą do unikania opodatkowania.
Artur Gostomski, dyrektor departamentu kluczowych podmiotów w Ministerstwie Finansów / Materiały prasowe
Co z rozliczeniami celnymi? Czy inwestor pozyska również ekwiwalent wiążącej informacji taryfowej lub informacji o pochodzeniu towaru?
Na podstawie obecnych przepisów nie będzie takiej możliwości, ale nie wykluczamy poszerzenia zakresu porozumienia inwestycyjnego w przyszłości. Rozliczenia celne mogą być elementem rozmów na etapie rozpatrywania wniosku złożonego przez inwestora.
Czy faktycznie treść porozumienia inwestycyjnego nie będzie mogła być podważona przez fiskusa? Przykładowo interpretacje indywidualne nie chronią podatników, jeśli okaże się, że opisany stan faktyczny był nieprawidłowy. Jak będzie w tym przypadku?
Organ będzie miał prawo wypowiedzenia porozumienia np. w sytuacji, gdy na jaw wyjdzie nowa istotna okoliczność faktyczna lub nowy dowód nieznany ministrowi finansów w dniu zawierania porozumienia. W takim wypadku inwestor najpierw zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 7 dni lub zostanie mu przedłożona propozycja odpowiedniej zmiany porozumienia. Jeśli nie przyniesie to skutku, to porozumienie zostanie wypowiedziane ze skutkiem od pierwszego dnia jego obowiązywania. Porozumienie może zostać zmienione lub wypowiedziane z dniem doręczenia stosownego pisma, jeśli okaże się, że jego treść jest niezgodna np. z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości UE lub Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zasadą jest jednak, że porozumienie inwestycyjne wiąże w każdym czasie inwestora oraz organy podatkowe przez okres do pięciu lat i będzie można je przedłużyć.
Dlaczego podobne ułatwienia nie zostały zaoferowane małym i średnim przedsiębiorcom?
Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora w pierwszej fazie jego wdrażania będzie rozwiązaniem pilotażowym. Zebrane doświadczenia z pewnością pomogą w stopniowym rozszerzaniu naszej oferty. Natomiast mniejsze podmioty, które będą chciały już w 2022 r. skorzystać z ułatwień, będą miały takie prawo, jeśli w ramach konsorcjum złożą wniosek z innym, większym przedsiębiorstwem. W takim wypadku będą też mogły podzielić koszty opłaty głównej.
Oczywiście pamiętamy również o mniejszych przedsiębiorcach. Przypomnę, że firmy, których przychody wyniosły w 2020 r. co najmniej 3 mln euro, są już całościowo obsługiwane przez jeden z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. To również jest element zagwarantowania pewności rozliczeń podatkowych.
Rozmawiał Mariusz Szulc