Chcąc skorzystać z nowego ryczałtu, zachęcającego do przenoszenia do Polski swojej rezydencji podatkowej, trzeba będzie łożyć np. na sport bądź kulturę. Liczyć się będą m.in. wydatki na nabycie zabytku nieruchomego lub na wybrane formy opieki nad nim.

Chodzi o nowe rozwiązanie, które wejdzie w życie z początkiem 2022 r. wskutek Polskiego Ładu, czyli nowelizacji z 29 października 2021 r. ustaw podatkowych (Dz.U. poz. 2105).
Ryczałt dla inwestorów (nowy rozdział 6b ustawy o PIT) ma zachęcać majętnych rodaków do przenoszenia do Polski swojej rezydencji podatkowej. Dzięki temu będą oni mogli płacić 200 tys. zł rocznego ryczałtu od zagranicznych przychodów. Warunkiem będzie ponoszenie wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w łącznej kwocie co najmniej 100 tys. zł rocznie.
Minister finansów określi w rozporządzeniu rodzaje tych wydatków. Z projektu wynika, że mają to być m.in. darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego na cele związane z nauką, kulturą i zabytkami, sportem oraz przedsiębiorczością.
Liczyć będzie się także bezpośrednie wspieranie działalności sportowej, kulturalnej lub szkolnictwa wyższego i nauki. Będzie tu obowiązywał analogiczny zakres jak w przypadku innej ulgi wprowadzanej Polskim Ładem – ulgi sponsoringowej (art. 26ha ust. 2–7 ustawy PIT). Przykładowo dozwolone będzie przekazywanie pieniędzy na stypendia za wyniki w nauce i w sporcie.
Z ryczałtu skorzysta również inwestor, który poniesie wydatki na nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub na wybrane formy opieki nad nim. W pierwszym przypadku (zakupu) podatnik będzie musiał pozostać właścicielem zabytku nieprzerwanie przez dwa lata.
Premiowane będzie również nabycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej (na co najmniej dwa lata).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium RP przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium RP – w konsultacjach