Umowa sprzedaży gospodarstwa rolnego, nabytego z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza, nie jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Sprawa dotyczyła spółki, która kupiła grunty stanowiące gospodarstwo rolne. Uważała, że taka transakcja powinna być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), na podstawie art. 9 pkt 2 lit. a ustawy o tym podatku (Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.). W związku z tym wystąpiła o jego zwrot.
Zarówno jednak urząd skarbowy, jak i dyrektor izby skarbowej odmówili stwierdzenia nadpłaty. Uzasadnieniem było to, że spółka złożyła wnioski o odrolnienie kupionych gruntów. Poza tym sama prowadzi działalność budowlaną i jej postępowanie wskazuje na to, że nabyła je w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Na rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pełnomocnik spółki wskazał, że w świetle art. 9 pkt 2 lit. a ustawy istotny jest status gruntów na moment dokonania transakcji. Nie budzi wątpliwości, że w momencie sprzedaży stanowiły one gospodarstwo rolne – przekonywał. Natomiast czynności dokonane po zawarciu umowy sprzedaży nie powinny mieć jego zdaniem znaczenia. Dodał, że celem transakcji nie było prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.
WSA oddalił jednak skargę spółki. Podkreślił, że wszelkie zwolnienia i wyjątki od opodatkowania należy interpretować ściśle, a celem zwolnienia zawartego w art. 9 pkt. 2 lit. a ustawy o PCC jest wspieranie działalności rolniczej. Zgodnie więc z wykładnią celowościową należy brać pod uwagę nie tylko spełnienie warunków formalnych, ale również cel, w jakim ziemia została nabyta – stwierdził WSA.
Sąd podzielił zdanie organów podatkowych, że grunty zostały zajęte z zamiarem prowadzenia na nich działalności gospodarczej. Dlatego spółce nie przysługiwało zwolnienie z podatku
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 21 października 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 618/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia