Składki członkowskie na prowadzenie i utrzymanie osiedlowego parkingu są wynagrodzeniem za usługę opodatkowaną 23 proc. VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Potwierdził tym samym wykładnię zaprezentowaną już wcześniej m.in. w orzeczeniach z 28 maja 2019 r. (sygn. akt I FSK 922/17 i I FSK 1216/17).
Tym razem chodziło o osiedlowe stowarzyszenie, które wydzierżawiło teren od spółdzielni mieszkaniowej, aby świadczyć usługi parkingowe na rzecz swoich członków.
Stowarzyszenie pobierało z tego tytułu składki. Twierdziło, że są one przeznaczane na działalność statutową. Uważało, że w związku z tym ma prawo do zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31 lit. b ustawy o tym podatku, dlatego nie wystawiało swoim członkom faktur.
Przepis ten mówi o usługach świadczonych przez organizacje powołane do realizacji celów o charakterze politycznym, związkowym, patriotycznym, filozoficznym, filantropijnym lub obywatelskim, wykonywanych na rzecz członków organizacji w zakresie ich interesu zbiorowego. Usługi powinny być przy tym świadczone bez nastawienia na osiąganie zysków, jedynie w zamian za składki, których wysokość i zasady ustalania muszą wynikać z przepisów statutowych. Samo zaś zwolnienie nie może powodować naruszenia warunków konkurencji.
Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował rozliczenia stowarzyszenia. Stwierdził, że skoro składki były przeznaczane na prowadzenie i utrzymanie parkingu, to stowarzyszenie prowadziło działalność gospodarczą, w ramach której świadczyło odpłatne usługi. Nie miało więc prawa do zwolnienia z VAT i powinno było dopłacić zaległą daninę.
Potwierdzili to również dyrektor ówczesnej Izby Skarbowej w Łodzi oraz sądy obu instancji.
WSA w Łodzi podkreślił, że prowadząc parking, stowarzyszenie nie realizuje celów natury politycznej, związkowej, patriotycznej, filozoficznej, filantropijnej ani obywatelskiej. Ponadto przyznanie w tym zakresie zwolnienia z VAT spowodowałoby zaburzenie konkurencji wobec prywatnych przedsiębiorców, którzy podjęliby podobną działalnością na tym samym terenie (wyroki o sygn. akt I SA/Łd 729 – 731/17).
Na potwierdzenie swojej wykładni łódzki sąd przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 listopada 2010 r. (sygn. akt I FSK 2012/09).
W najnowszych wyrokach NSA zajął identyczne stanowisko. W uzasadnieniu sędzia Hieronim Sęk wyjaśnił, że skoro stowarzyszenie świadczyło odpłatne usługi parkingowe na rzecz swoich członków, to płacone przez nich składki należy traktować jako opodatkowane wynagrodzenie. ©℗

orzecznictwo

Wyroki NSA z 30 listopada 2021 r., sygn. akt I FSK 628 – 630/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia