Radosław Kowalski, doradca podatkowy
Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Osoba fizyczna uzyskuje z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dochody w wysokości ok. 40 000 zł rocznie. Dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie podatku liniowego, z tytułu której osiąga dochód ok. 90 000 zł. Czy osoba ta będzie mogła skorzystać z ulgi dla klasy średniej?
Z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach Polskiego Ładu wejdą w życie zmiany wprowadzane ustawą z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi akt ten czekał na publikację w Dzienniku Ustaw). Jedną z wprowadzanych zmian będzie likwidacja możliwości odliczania od podatku kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne (co nastąpi poprzez uchylenie umożliwiającego to art. 27b ustawy o PIT). Podatnikom o najniższych dochodach negatywne skutki tej zmiany zrekompensuje podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek. Jednak dla większości podatników będzie to zmiana niekorzystna, przy czym niektórzy z nich będą mogli skorzystać z tzw. ulgi dla klasy średniej. Będzie to ulga skierowana do osób fizycznych uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy (dalej nazywanych pracownikami) oraz osób uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (dalej nazywanych przedsiębiorcami).
Niestety osoba fizyczna, o której mowa w zapytaniu, nie będzie mogła z tej ulgi skorzystać. Otóż będzie ona skierowana do podatników uzyskujących przychody z pracy w wysokości co najmniej 5701 zł miesięcznie/68 412 zł rocznie (zob. dodawane: art. 26 ust. 4b oraz art. 33 ust. 2a ustawy o PIT). Tymczasem przychody z pracy osiągane przez czytelnika są – wnioskując po wskazanej kwocie rocznego dochodu – niższe od tych kwot. Ulga dla klasy średniej nie będzie miała też zastosowania w stosunku do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Zgodnie z ww. ustawą od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych w tej formie ulga dla klasy średniej nie będzie mogła być odliczana.
Podstawa prawna
art. 26 ust. 4b i art. 33 ust. 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.
ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; ustawa czeka na publikację
Czy pracownik korzystający ze zwolnienia podatkowego ze względu na liczbę dzieci (czwórka albo więcej), który zarabia więcej niż 85 528 zł, utraci prawo do takiej ulgi? Czy piąte i kolejne dziecko zwiększa limit ulgi?
Kwota 85 528 zł zapisana w art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy o PIT wprowadzającego zwolnienie – w określonych źródłach PIT – dla rodziców i osób opiekujących się co najmniej czwórką dzieci (szczegóły sprawowania opieki doprecyzowane są w przepisie) ma charakter limitu, w ramach którego stosowane jest zwolnienie od PIT. To oznacza, że podatnik, który uzyska wyższe przychody, od nadwyżki musi płacić podatek dochodowy. Kwota ma charakter stały i kolejne dzieci jej nie zwiększają. Należy jeszcze dodać, że zwolnienie to dotyczy jedynie przychodów osiągniętych:
  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT;
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca ustawy o PIT albo ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993). 
Podstawa prawna
art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128;
ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1981) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.
ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; ustawa czeka na publikację
Jestem księgową. Swoje usługi świadczę nie tylko dla firm, lecz również dla osób prywatnych, w związku z czym posiadam kasę fiskalną. Jeden z moich klientów jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, ale będącą podatnikiem VAT z tytułu wynajmu apartamentu. Czy świadczoną na rzecz tej osoby usługę księgową muszę ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?
Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej obejmuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Przy czym chodzi tutaj o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, a nie w rozumieniu innych niż VAT przepisów.
Wynajem (nawet prywatny) nieruchomości jest działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT. Oznacza to, że w przedstawionej sytuacji usługę księgową wskazana osoba nabywa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu VAT (niebędącą działalnością gospodarczą w rozumieniu innych przepisów), a więc jako podatnicy podatku VAT. W konsekwencji świadczenie tej usługi nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.
Podstawa prawna
art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626)
Księgowa na podstawie UPL-1 przesyła pliki JPK_VAT w imieniu podatników. Czy w tej sytuacji w polu „Email” należy wskazywać adres poczty elektronicznej podatnika (ewentualnie osoby go reprezentującej) czy księgowej?
Paragraf 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie JPK_VAT wskazuje, że do danych identyfikacyjnych podatnika należy adres poczty elektronicznej, tj. – jak wynika z objaśnień do deklaracji – adres e-mail podatnika lub osoby reprezentującej podatnika. Podobna informacja odnośnie wypełniania pola „Email” plików JPK_VAT znajduje się w broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją.
Mając to na uwadze, należy zauważyć, że osoba upoważniona do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków elektronicznych na podstawie upoważnienia UPL-1 jest w tym zakresie osobą reprezentującą podatnika. Uważam w związku z tym, że w polu „Email” pliku JPK_VAT może być wskazany adres poczty elektronicznej księgowej, która posiada takie upoważnienie.
Podstawa prawna
par. 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1179)