Spór z fiskusem toczył się o diety wypłacane członkom Izby Architektów RP z tytułu sprawowania przez nich funkcji w jej organach. Chodziło m.in. o diety za udział w posiedzeniach i pracach organów jednostek organizacyjnych izby lub w zespołach i komisjach powołanych przy jej organach.
Izba uważała, że diety te są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o dietach oraz kwotach stanowiących zwrot kosztów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 13 pkt 5 ustawy o PIT). Zwolnienie przysługuje do 3 tys. zł miesięcznie.
Reklama
Izba argumentowała, że zwolnienie należy się ze względu na charakter czynności wykonywanych przez członków organów samorządu zawodowego. Podnosiła też, że nigdy do tej pory nie było to kwestionowane przez biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe izby ani przez organy skarbowe.
Innego zdania był jednak dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że sprawowania funkcji w organach jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów nie można uznać za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o PIT. W związku z tym wypłacane architektom diety są opodatkowane zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT (interpretacja indywidualna o sygn. 0114-KDIP3-2.4011.662.2020.2.JM).
Organ wyjaśnił, że za pełnienie obowiązków obywatelskich uważa się uczestniczenie obywateli w zawiadywaniu sprawami państwowymi (np. poprzez pełnienie funkcji radnego czy posła). Z kolei o pełnieniu obowiązków społecznych można mówić w sytuacji, w której dana osoba uczestniczy w pracach instytucji jako reprezentant pewnej społeczności. Nie dotyczy to natomiast pełnienia funkcji w organach samorządu zawodowego.
WSA w Warszawie w pełni podzielił stanowisko dyrektora KIS. Odwołał się do orzecznictwa sądowego, które – jak wyjaśnił – jednoznacznie wskazuje, iż nie można uznać sprawowania funkcji w organach samorządów zawodowych za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich.
– Diety otrzymywane przez członków Izby Architektów stanowią więc przychód architektów podlegający opodatkowaniu – powiedziała sędzia Ewa Fiedorowicz.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 16 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 954/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia