Podatnik PIT, który w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2023 r. przeniesie za granicę majątek o wartości ponad 4 mln zł, będzie mógł zapłacić daninę od niezrealizowanych zysków do końca 2023 r., a nie do końca 2021 r.

Jeżeli jednak w tym czasie sprzeda choćby część majątku bądź „utraci” go w inny sposób (np. poprzez umorzenie udziałów lub wykup), to powinien złożyć deklarację PIT-NZ w urzędzie skarbowym i zapłacić należny podatek już do siódmego dnia miesiąca następującego po realizacji takiej transakcji.
Tak wynika z opublikowanego wczoraj projektu rozporządzenia ministra finansów. Ma być to nowelizacja innego rozporządzenia – z 27 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1204), które zostało wydane przez ministra finansów w odpowiedzi na zarzuty o niezgodność polskich przepisów o podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.
W wyroku z 26 lutego 2019 r. (sygn. akt C-581/17) TSUE orzekł, że żądanie natychmiastowej zapłaty exit tax narusza unijne prawo i przeczy zasadzie swobody przepływu kapitału.
Oba rozporządzenia – zarówno obowiązujące już z 2019 r., jak i projektowane – odnoszą się wyłącznie do podatników PIT.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 30da ust. 14 ustawy o PIT tzw. exit tax należy zapłacić do siódmego dnia następnego miesiąca, jeżeli wartość rynkowa składników majątku przenoszonego za granicę Polski przekroczyła 4 mln zł.
W rozporządzeniu z 27 czerwca 2019 r. minister finansów postanowił odroczyć termin zapłaty. Zdecydował, że podatnik PIT, który przeniesie za granicę majątek o wartości ponad 4 mln zł w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r., może złożyć deklarację i zapłacić podatek do końca 2021 r. Jeśli jednak wcześniej dojdzie do „utraty” choćby części takiego majątku, to czas na zapłatę exit tax jest tylko do siódmego dnia następnego miesiąca.
Jako utratę należy traktować: zbycie majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub instrumentów pochodnych albo inne zdarzenie skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku. Innymi słowy, zgodnie z rozporządzeniem z 27 czerwca 2019 r. podatek od niezrealizowanych zysków stał się czasowo podatkiem od realizacji zysków.
Zasada zostanie utrzymana, natomiast kto nie pozbędzie się przeniesionego za granicę majątku (lub nie utraci go w inny sposób), zapłaci podatek dopiero do końca 2023 r.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków – w konsultacjach publicznych