Nawet jeśli urząd stwierdzi, że są przesłanki do umorzenia zaległości podatkowej, to i tak ma prawo wydać decyzję odmowną. Eksperci uważają, że taka swoboda przeczy zasadom konstytucji
Sądy administracyjne nic nie mogą w tej sprawie zrobić, bo przepisy pozwalają organom podatkowym na uznaniowość.
Chodzi o art. 67a par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ może, na wniosek podatnika, umorzyć zaległości podatkowe w całości lub części, pod warunkiem że jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.