Karolina Pawlak, specjalistka z zakresu rachunkowości
Jeśli nie ma tytułu prawnego ani umownego do dokonania potrącenia lub kompensaty rozrachunków, to należy odrębnie pokazać należność i zobowiązanie. Należności z tytułu dostaw prezentowane są jako „Aktywa obrotowe – należności krótkoterminowe” w podziale na: należności od podmiotów powiązanych, należności od podmiotów pozostałych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, a także pozostałe należności z tytułu dostaw i usług. Z kolei zobowiązanie, jeśli jest nadpłatą wynikającą z normalnych relacji, może być pokazane albo jako „zobowiązanie z tytułu dostaw i usług”, albo jako „inne”. Oczywiście też jako „zobowiązania krótkoterminowe”. Tu również w zależności od powiązania lub jego braku z kontrahentem stosuje się podział na jednostki powiązane, pozostałe – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, a także i pozostałe odpowiednio w pozycji B.III.3 lit. d „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług (do 12 miesięcy) wobec pozostałych jednostek” lub w pozycji B.III.3 lit. i „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek ‒ inne”. Podział ten dotyczy sytuacji, gdy sporządzamy sprawozdanie według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W przypadku sprawozdań według załącznika nr 5 taki podział nie występuje.