Chodziło o przedsiębiorcę, który nie zapłacił za dostawy ciągników samochodowych i naczep. Dowiedział się o tym naczelnik urzędu skarbowego i stwierdził, że w takiej sytuacji ma zastosowanie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT. Nakazuje on dłużnikowi skorygować, czyli zmniejszyć podatek naliczony, jeżeli nie opłacił on faktury w terminie przewidzianym w tym przepisie. Wtedy było to 150 dni, obecnie jest 90 dni.
W związku z tym fiskus nakazał dłużnikowi dopłatę zaniżonego VAT należnego.
Przedsiębiorca uważał, że nie ma podstaw do korekty, bo przed sądem gospodarczym toczy się jeszcze spór o zapłatę za ciągniki i naczepy. Twierdził, że w takiej sytuacji organ podatkowy powinien zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sporu o zapłatę.
Pełnomocnik przedsiębiorcy podnosił, że jest to tzw. zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Przepis ten nakazuje organowi podatkowemu zawiesić postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd.
WSA w Warszawie nie zgodził się z podatnikiem. Sędzia Aneta Trochim-Tuchorska wyjaśniła, że naczelnik urzędu skarbowego miał prawo przeprowadzić postępowanie dowodowe. A ze zgromadzonych akt wynikało, iż przedsiębiorca nie opłacił faktur. W takiej sytuacji toczące się przed sądem gospodarczym postępowanie o zapłatę nie mogło – zdaniem WSA – zablokować postępowania dowodowego, bo nie jest to zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 201 ordynacji podatkowej.
– Organ mógł więc wydać decyzję – stwierdziła sędzia Aneta Trochim-Tuchorska.
WSA orzekł więc, że organy prawidłowo zastosowały przepisy o uldze na złe długi (art. 89b ust. 1 ustawy o VAT) i skorygowały podatek naliczony skarżącego.
Sędzia Aneta Trochim-Tuchorska wyjaśniła, że jeżeli zapadnie korzystny dla podatnika wyrok sądu gospodarczego, to będzie on mógł wznowić postępowanie podatkowe.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 26 października 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 356/21 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia