Chodziło o sytuację, w której spółki należące do PGK przyjęły rok obrotowy równy kalendarzowemu. To oznacza, że obecnie trwający okres rozliczeniowy zaczął się 1 stycznia 2021 r., a skończy 31 grudnia 2021 r. Natomiast rok podatkowy PGK nie pokrywa się z kalendarzowym i trwa od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r.
Spółka, która wystąpiła o interpretację, wskazała, że będzie zawierać transakcje kontrolowane zarówno z członkami grupy, jak i z podmiotami powiązanymi nienależącymi do PGK. Wartość niektórych tych transakcji przekroczy progi dokumentacyjne określone w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT (od 2 mln do 10 mln zł w zależności od rodzaju transakcji), co oznacza, że spółka będzie musiała sporządzić lokalną dokumentacją cen transferowych, a także informację o cenach transferowych (TPR), którą prześle szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
Zasadniczo należy to zrobić do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (art. 11t ustawy o CIT), ale dla 2021 r. termin ten wydłużono o trzy miesiące ‒ jeżeli termin na złożenie informacji TPR upływa w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (zmieniony art. 31z ustawy z 2 marca 2020 r., Dz.U. poz. 1842 ze zm.).
Powstało pytanie, czy spółka powinna złożyć informację TPR za rok podatkowy właściwy dla całej PGK, a więc kończący się 30 listopada 2021 r., czy za własny rok obrotowy, który skończy się 31 grudnia 2021 r.
Spółka uważała, że prawidłowa jest ta druga wykładnia. Przypomniała, że zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) rok obrotowy jest zdefiniowany jako rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Uważała więc, że skoro przyjęła rok obrotowy równy kalendarzowemu, to za ten okres powinna też sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych oraz informację TPR.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na art. 8 ust. 7 ustawy o CIT, z którego wynika, że rok obrotowy (podatkowy) spółek należących do PGK nie może się różnić od roku podatkowego przyjętego przez grupę. To oznacza, że spółki powinny sporządzać lokalną dokumentację cen transferowych i informację TPR za okres od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2021 r. – wyjaśnił.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.130.2021.1.SG