Chodziło o pracownika spółki jawnej prowadzącej sieć aptek, który zawarł z nią umowę spółki cichej. Wniósł wkład pieniężny, który został przeznaczony na działalność placówki, w której był zatrudniony. W zamian miał mu przysługiwać udział w zysku z jej prowadzenia. Spółka jawna zobowiązała się też do zwrotu zwaloryzowanego wkładu w przypadku rozwiązania umowy. Wspólnik cichy miał otrzymywać zaliczki na poczet zysku w trakcie roku.
Spór z fiskusem dotyczył tego, do jakiego źródła przychodu należy zakwalifikować kwoty tych zaliczek. Podatnik był zdania, że będą to przychody z tzw. innych źródeł, których wysokość powinna być określona proporcjonalnie do udziału w zysku z prowadzenia apteki. Inaczej uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wyjaśnił, że kwoty wniesione przez wspólnika cichego to forma pożyczki na działalność apteki. Przychody z udziału w jej zyskach będą zaś z odsetek, a ich źródłem ustawowym będą kapitały pieniężne. Przypomniał, że umowa spółki cichej przewiduje zwrot wkładu na rzecz wspólnika w przypadku jej rozwiązania, a to dowodzi, że dofinansowanie działalności apteki należy potraktować jako pożyczkę.