Projekt PŁ zakłada (art. 60), że podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9, zachowają prawo do tego odliczenia także po 31 grudnia 2021 r., w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie. Zgodnie z art. 15e ust. 9 ustawy o CIT koszty nieodliczone w danym roku podatkowym (do końca 2021 r.) można odliczyć w kolejnych pięciu latach podatkowych.
Limitu z art. 15e w ogóle jednak nie stosuje się, jeżeli podatnik zawarł z fiskusem uprzednie porozumienie cenowe (APA). Wystąpiło o nie w poprzednich latach ponad 300 podmiotów. Zastanawiają się teraz, co da im APA po zmianach.
W odpowiedzi na pytania DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że usunięcie art. 15e ustawy CIT będzie skutkować różnym zakresem preferencji w poszczególnych latach.
Zasadniczo – jak przypomina resort – APA rozstrzyga o rynkowości transakcji, a dodatkowo:
  • wyłącza możliwość szacowania przez organ podatkowy,
  • wyłącza z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej,
  • znosi ograniczenia z art. 15e – jeżeli tego wprost dotyczy wniosek.
„Zatem warunkiem zniesienia limitu jest, aby dany rok podatkowy mieścił się w okresie objętym decyzją APA (z uwzględnieniem regulacji szczególnej dla wniosków złożonych do 31 grudnia 2019 r. – art. 124 ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych DRM)” – tłumaczy resort.
Podkreśla przy tym, że nie ma znaczenia rok, w którym wydano samą decyzję APA. Słowem, dla lat 2018–2021 objętych decyzjami APA nie ma zastosowania limit z art. 15e. Natomiast od 2022 r. limit ten i tak zostanie uchylony.
Dlatego – jak tłumaczy MF – „w przypadku uzyskania APA w 2022 r. na okres 2020–2024, w latach 2020–2021, obok wyłączenia szacowania i zwolnienia z dokumentacji, przysługiwać będzie również zniesienie limitu, o którym mowa w art. 15e. Od 2022 r., objętego APA, przysługiwać będzie preferencja w zakresie wyłączenia szacowania i zwolnienia z dokumentacji (w 2022 r. art. 15e nie będzie już obowiązywał)”.
W autopoprawce do projektu PŁ rząd doprecyzował, że nie będzie można odnowić uprzednich porozumień cenowych (APA) wydawanych wyłącznie w związku z uchylanym art. 15e ustawy CIT.