Tym samym wyjaśnił, jak stosować art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i d tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r.
Należy przy tym pamiętać, że wprawdzie z ówczesnej ustawy o PIT wynikało, że podatnicy mieli czas na wydanie pieniędzy w ciągu dwóch lat (obecnie to trzy lata), ale minister finansów rozporządzeniem (Dz.U. z 2020 r. poz. 2368) wydłużył ten czas do końca 2021 r. dla tych osób, które uzyskały przychód ze sprzedaży nieruchomości w 2018 r.
Jednocześnie minister potwierdził, że do skorzystania z ulgi mieszkaniowej nie trzeba było mieć aktu notarialnego. Chodzi o to, że jeżeli podatnik sprzedaje nieruchomość (np. mieszkanie) przed upływem pięciu lat od jego nabycia, może uniknąć PIT, wydatkując pieniądze na cele mieszkaniowe. Może to być np. zakup lub budowa innego mieszkania lub domu.
W stanie prawnym funkcjonującym do końca 2018 r. istniała wątpliwość, czy aby skorzystać z preferencji, wystarczy zawrzeć umowę deweloperską i wydatkować pieniądze w ciągu dwóch lat. Organy podatkowe uważały, że nie. Ich zdaniem do nabycia nieruchomości dochodziło dopiero z chwilą podpisania umowy przenoszącej własność (aktu notarialnego).
Odmienne stanowisko – jak przyznał minister finansów – zostało jednak ukształtowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Przytoczył wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 127/21), z 2 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 3142/18), z 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2013/18), z 3 listopada 2020 r. (sygn. akt II FSK 1536/18), z 29 października 2020 r. (sygn. akt II FSK 1565/18). Sąd uznał w nich, że wpłaty na rzecz dewelopera na podstawie umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu mieszkalnego stanowią wydatki określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ustawy o PIT, tj. wydatki poniesione na budowę lokalu mieszkalnego. Wyjaśnił też, że wprawdzie w momencie poniesienia wydatków lokal nie stanowi jeszcze własności podatnika, ponieważ nie istnieje, ale wydatki są indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego przyszłego lokalu, którego własność podatnik ma nabyć.
Wykładnię NSA minister finansów przyjął w interpretacji ogólnej.
Nie ma ona jednak zastosowania do obecnie obowiązujących przepisów. Przypomnijmy, że od 2019 r. samo podpisanie umowy deweloperskiej i wpłata pieniędzy na rachunek dewelopera, bez podpisania w ustawowym terminie umowy ostatecznej przenoszącej własność nieruchomości, nie dają prawa do ulgi mieszkaniowej. Zgodnie bowiem z obowiązującym od 2019 r. art. 21 ust. 25a ustawy o PIT, aby skorzystać z ulgi mieszkaniowej, w trzyletnim okresie od zbycia nieruchomości musi nastąpić definitywne przeniesienie własności. ©℗
Interpretacja ogólna ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 2 września 2021 r., n DD2.8202.1.2021