Płatnik nie pobiera podatku od wynagrodzenia zagranicznego zleceniobiorcy, który przedstawił swój certyfikat rezydencji, nawet gdy pobyt w Polsce przekroczy 183 dni. Jeżeli zatrudniony złoży tyko oświadczenie, że jego centrum życiowe jest za granicą, trzeba potrącić 20-proc. zryczałtowany PIT, a gdy minie 183 dni – zacząć stosować zasady ogólne. Wyjaśnił to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.

Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi w zakresie pracy tymczasowej lub outsourcingu usług. W tym celu – jak poinformował – będzie zawierał umowy zlecenia z osobami fizycznymi, zwłaszcza z obywatelami Ukrainy. Chciał się upewnić, jakie będzie miał w związku z tym obowiązki jako płatnik.
W wydanej interpretacji dyrektor KIS przypomniał, że co do zasady, zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania z Ukrainą dochody są opodatkowane w kraju, w którym znajduje się miejsce zamieszkania podatnika.
Przy tym za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która posiada tu centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Długość pobytu nie ma jednak znaczenia, gdy ukraiński zleceniobiorca posiada certyfikat rezydencji z ukraińskiego urzędu skarbowego.
Gdy jest certyfikat
Jeżeli ukraiński zleceniobiorca przedstawi taki certyfikat, to jego dochód przez cały okres zatrudnienia podlega opodatkowaniu tylko w miejscu zamieszkania, tj. na Ukrainie (art. 29 ust. 2 ustawy o PIT) – wyjaśnił dyrektor KIS. Oznacza to – dodał – że płatnik nie pobiera podatku. Musi tylko do końca lutego następnego roku sporządzić informację IFT-1R i przekazać ją urzędowi skarbowemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a także samemu podatnikowi.
Oświadczenie o centrum życiowym
Inaczej będzie, gdy ukraiński zleceniobiorca złoży oświadczenie, w którym stwierdzi, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się na Ukrainie.
Jeżeli taka osoba będzie w danym roku podatkowym przebywać w Polsce nie dłużej niż 183 dni, to płatnik musi potrącać od jej wynagrodzenia 20-proc. zryczałtowany podatek (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT) i wpłacać go do urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca.
W takiej sytuacji płatnik musi też sporządzić deklarację PIT-8AR, którą przekazuje do końca stycznia następnego roku urzędowi skarbowemu według swojego miejsca zamieszkania, siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie ma siedziby.
Płatnik sporządza też informację IFT-1R, którą przesyła do końca lutego następnego roku urzędowi skarbowemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, a także samemu podatnikowi.
Dłużej niż 183 dni
Jeżeli pobyt w Polsce zleceniodawcy, który złożył oświadczenie, że jego ośrodek interesów życiowych znajduje się na Ukrainie, przedłuży się, wówczas płatnik musi:
  • do 183. dnia pobytu na terytorium Polski pobierać 20-proc. zryczałtowany podatek (zgodnie z art. 29 ustawy o PIT), a
  • po przekroczeniu 183. dnia pobierać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.
Zaliczki na PIT na zasadach ogólnych należy wpłacać do urzędu skarbowego do 20. dnia następnego miesiąca, czyli tak samo jak 20-proc. zryczałtowany podatek.
W takiej sytuacji płatnik do końca stycznia następnego roku przesyła do swojego urzędu skarbowego deklaracje PIT-4R (za okres, w którym pobierał zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych) i PIT-8AR (za okres, w którym pobierał 20-proc. zryczałtowany podatek).
Oprócz tego płatnik musi również przekazać:
  • informację PIT-11 urzędowi skarbowemu – do końca stycznia roku następnego, a podatnikowi – w do końca lutego oraz
  • informację IFT-1R urzędowi skarbowemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych oraz samemu podatnikowi – w obu przypadkach do końca lutego.
Centrum życiowe w Polsce
Jeżeli ukraiński zleceniobiorca złoży oświadczenie, że jego ośrodek interesów życiowych mieści się w Polsce, to płatnik powinien pobierać zaliczki na PIT na zasadach ogólnych. Wówczas do końca stycznia następnego roku składa do swojego urzędu skarbowego deklarację PIT-4R oraz informację PIT-11. Natomiast podatnikowi przekazuje PIT-11 do końca lutego.
Jeżeli natomiast początkowo Ukrainiec złoży oświadczenie, że jego centrum życiowe jest na Ukrainie, a w trakcie roku sytuacja się zmieni i z kolejnego oświadczenia będzie wynikało, że centrum życiowe jest w Polsce – to począwszy od dnia zmiany stanu faktycznego stosuje się zasady ogólne.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 sierpnia 2021 r., sygn. 0112-KDWL.4011.57.2021.1.TW