Jeżeli wypłacone pieniądze, zgromadzone w ramach programu ubezpieczenia na życie przewyższają kwotę wpłaconych wcześniej składek, to od nadwyżki jest 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeśli nadwyżka nie powstaje, to w ogóle nie ma przychodu – dodał.
Spytała o to spółka, która postanowiła przystąpić do programu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym i objąć nim m.in. swojego prezesa oraz niektórych pracowników. Nowy produkt miałby charakter ochronno-inwestycyjny. W jego części inwestycyjnej składki wpłacane byłyby na dwa rachunki: podstawowy (na który wpłaty byłyby regularne) i dodatkowy (gdzie środki wpłacane byłyby okazjonalnie). Umowa ubezpieczeniowa pozwalałaby też na wypłatę zgromadzonych pieniędzy z obu rachunków inwestycyjnych.
Spółka uważała, że opłacane przez nią składki w części inwestycyjnej będą przychodem dla pracowników ze stosunku pracy, a dla prezesa – z działalności wykonywanej osobiście. Była też zdania, że jeżeli wypłata pieniędzy zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych nie przewyższy wysokości wpłaconych składek, to po stronie ubezpieczonego powstanie przychód zwolniony z podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.
Jeżeli natomiast wypłacona kwota przekroczy wartość wpłaconych składek, to ubezpieczony uzyska przychód z funduszy kapitałowych, od którego powinien zapłacić zryczałtowany 19-proc. PIT. Na potwierdzenie tego spółka odwołała się do prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Łd 726/17).
Dyrektor KIS zasadniczo zgodził się z nią, z jednym tylko wyjątkiem. Potwierdził, że składki opłacone w części inwestycyjnej byłyby dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, a dla prezesa – przychodem z działalności wykonywanej osobiście.
Natomiast – jak stwierdził – przy wypłacie zgromadzonych pieniędzy, jeżeli nie przewyższą one wpłaconych wcześniej składek, to nie powstanie żaden przychód. Nie będzie więc potrzeby sięgania po przepis zwalniający z PIT – wyjaśnił organ.
Zgodził się ze spółką, że nadwyżka wypłaconych środków ponad wartość wpłaconych składek będzie objęta zryczałtowanym 19-proc. podatkiem, zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 15 ustawy o PIT.
Wyjaśnił, że w myśl art. 24 ust. 15a tej ustawy dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a składką wpłaconą do zakładu ubezpieczeń.
Podobnie orzekł NSA w wyroku z 11 stycznia 2019 r. (sygn. akt II FSK 59/17).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 sierpnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.358.2021.3.ENB