Chodzi m.in. o stypendia i inne środki finansowe otrzymane w ramach konkursów na stypendia doktorskie organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki, a także stypendia naukowe otrzymane na podstawie regulaminów przyjętych przez Radę NCN.
Wprost w ustawie o PIT mają być również zwolnione świadczenia stanowiące instrumenty rynku pracy. Dziś co do zasady świadczenia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 ze zm.) są bez podatku, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT. Ma się to zmienić, bo w przepisie o zwolnieniu pojawi się również ryczałt na pokrycie kosztów przejazdów na szkolenia oraz kosztów zakwaterowania. Dziś nie ma PIT od tego ryczałtu wskutek zaniechania poboru podatku przez ministra finansów.
Zwolnione z PIT na podstawie ustawy będą też nagrody przyznawane przez ministra rolnictwa za przyczynienie się do likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, o których mowa w art. 49 ust. 9 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967). Mogą ją dostać posiadacze zwierząt, którym nie przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta (m.in. bydło).
O ile jednak odszkodowania są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, o tyle nagrody są opodatkowane według skali podatkowej (jako przychód z innych źródeł, wykazywany w rocznej informacji PIT-11). Dlatego minister decydował do tej pory o zaniechaniu podatku. Teraz zwolnienie będzie wprost w ustawie.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o PIT, CIT oraz niektórych innych ustaw – w konsultacjach