Zasadą jest, że w spółce osobowej (w rozumieniu kodeksu spółek handlowych) każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Zgodnie z art. 46 k.s.h., wspólnik nie dostaje za to wynagrodzenia. Jednak art. 37 k.s.h. pozwala, by umowa spółki stanowiła inaczej. Wówczas mają zastosowanie postanowienia zawarte w umowie. Słowem, istnieje możliwość wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi, jeśli zostanie to uregulowane w umowie spółki.
O to, jak traktować takie wynagrodzenie dla celów podatkowych, spytał komplementariusz spółki, która od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Zasadniczo objęcie spółek komandytowych CIT-em spowodowało, że zmieniło się źródło przychodów ich wspólników. Od tej pory przestali oni otrzymywać przychody z działalności gospodarczej, a zaczęli – z kapitałów pieniężnych (tak jak dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).
Komplementariusz był jednak zdania, że zmiana ta w żaden sposób nie wpłynęła na opodatkowanie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki. Czym innym jest udział w zyskach, a czym innym wynagrodzenie podobne do tego, jakie pobierają członkowie zarządu czy rady nadzorczej w spółce kapitałowej – przekonywał.
Dodał, że otrzymuje wynagrodzenie jedynie na podstawie uchwały wspólników. Nie została w tym celu zawarta żadna dodatkowa umowa. Nie można też zaliczyć tego wynagrodzenia do przychodów wymienionych w art. 13 pkt 7. Uważał zatem, że nadal będą to przychody z tzw. innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.
Dyrektor KIS to potwierdził i odstąpił od uzasadnienia interpretacji.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 lipca 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.399.2021.1.EC