Chodziło o pracowników urzędu gminy, których burmistrz (jako organ jednostki samorządu terytorialnego) wyznaczył do wykonania czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz. 1775 ze zm.). Z przepisu tego wynika, że zadania gmin w ramach prac spisowych z zakresu administracji rządowej obejmują weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Pieniądze na wykonanie tych zadań (pochodzące z budżetu państwa) prezes GUS przekazuje gminie za pośrednictwem dyrektora urzędu statystycznego właściwego ze względu na miejsce jej położenia.