Aby wzmocnić budżet po lockdaunie , gmina postanowiła sprzedać w lipcu dwie nieruchomości gruntowe. Czy dochód z tego tytułu w sprawozdaniu Rb-27S za okres styczeń–lipiec należy wykazać z VAT? Planujemy też klasyfikację 700/70005/077, czy będzie to właściwe księgowanie?

Przede wszystkim należy zauważyć, że osobą uprawnioną do zbywania w imieniu gminy nieruchomości jest przede wszystkim wójt gminy, co ma uzasadnienie w art. 46 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Co jednak istotne, operacje dotyczące zbycia mienia komunalnego powinny mieć także odzwierciedlenie w sprawozdawczości budżetowej. I tak sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego jest sprawozdanie Rb-27S. Jego wzór stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia ministra rozwoju i finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Z kolei w par. 2 załącznika nr 36 do ww. aktu wykonawczego (Instrukcja sporządzenia sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego) podano, że jednostka samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie jednostkowe z następujących dochodów budżetowych:
1) z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
2) dochodów jednostki budżetowej;
3) udziałów jednostki samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4) dotacji celowych i subwencji ogólnej otrzymanych z budżetu państwa;
5) dotacji celowych z państwowych funduszy celowych oraz dotacji celowych na zadania realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
Z powyższych regulacji należy wnioskować, że sprawozdanie Rb-27S dotyczy dochodów budżetowych, ale tylko w kontekście środków finansowych należnych samorządowej jednostce budżetowej/jednostce samorządu terytorialnego, a nie środków należnych innym podmiotom. Założenie to ma także potwierdzenie w systematyce innych regulacji, a mianowicie art. 1 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z pierwszej regulacji wynika, że podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa. Z kolei druga wskazuje zamknięty katalog tzw. dochodów gminy, w których wskazano m.in. dochody z tytułu majątku gminy. W sprawozdaniu za podany okres br. należy wykazać dochód, lecz bez VAT. Powód? Środki z tego podatku stanowią bowiem dochód budżetu państwa.
I przechodząc do ostatniego pytania, otóż wskazany przez czytelnika sposób klasyfikacji dochodów pochodzących ze zbycia dwóch nieruchomości gruntowych (działek) wydaje się właściwy – czyli będzie to dział 700 („Gospodarka mieszkaniowa”), rozdział 70005 („Gospodarka gruntami i nieruchomościami”), jak i paragraf 077 („Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości”).
Podstawa prawna
art. 46 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1038)
rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1564; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 964)
art. 1 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1163)
art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z 12 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 38; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 694)