Zaskoczenia nie ma – najwyższe wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych pobiera 11 największych firm audytorskich, a w szczególności wielka czwórka.

Dotyczy to wszystkich audytów, nie tylko tych prowadzonych w jednostkach zainteresowania publicznego (np. bankach, zakładach ubezpieczeniowych, spółkach giełdowych).
Z kolei najmniej żądają za usługę firmy audytorskie badające sprawozdania podmiotów niebędących JZP związanych z opieką zdrowotną (np. szpitale) oraz podmiotów z branży finansowej.
Wynika tak z opublikowanego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) raportu „Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli”. Raport powstał na podstawie danych na 2020 r., które do końca lutego br. musiało przekazać Agencji 1405 firm audytorskich.
Chcąc pokazać tendencję na rynku, PANA opublikowała średnie ceny oraz ich mediany (co oznacza cenę środkową, czyli że tyle samo podmiotów miało niższe ceny i tyle samo wyższe) w podziale na:
■ 11 największych firm audytorskich (TOP 11), w tym cztery największe (BIG 4), i
■ pozostałe firmy audytorskie.
Z danych wynika, że w 2020 r. najdroższe były badania sprawozdań jednostek zainteresowania publicznego (JZP). Przy czym wynagrodzenia firm audytorskich z największej jedenastki (TOP 11) były zazwyczaj dwukrotnie wyższe niż w grupie pozostałych firm badających sprawozdania JZP.
Przykładowo 73,1 tys. zł było średnim honorarium, jakie musiały zapłacić za audyt JZP prowadzące działalność informacyjną i komunikacyjną. W tym czasie średnie wynagrodzenie firm audytorskich z TOP 11 za taką usługę wynosiło prawie 111,4 tys. zł (w tym firm z wielkiej czwórki – 236 tys. zł), a pozostałych – 17,5 tys. zł.
Szczególnie wysoką rozbieżność można zaobserwować w zakresie badań sprawozdań sektora IT.
Niższe były ceny badania sprawozdań finansowych jednostek niebędących JZP, a już najniższe – za audyt w podmiotach zajmujących się opieką zdrowotną i podmiotach z branży finansowej, przy czym nie chodzi tu o banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, bo te są jednostkami zainteresowania publicznego.
Honoraria pobierane od branży finansowej przez firmy audytorskie spoza TOP 11 były najniższe, ich mediana wynosiła zaledwie 6,5 tys. zł netto. Niewiele więcej płaciły za badanie podmioty działające w opiece zdrowotnej (mediana to 7,3 tys.), mimo że – jak wskazuje PANA – zazwyczaj mają one spore aktywa i wysoki poziom zadłużenia. To z kolei wiąże się ze znacznym ryzykiem dla kontynuacji działalności, na co musi zwrócić uwagę biegły rewident.
Generalnie ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) wymaga, aby ceny badania kształtować m.in. w zależności od pracochłonności i złożoności prac. W niektórych przypadkach PANA wskazała na niedoszacowanie pracochłonności, co sugeruje zaniżanie ceny.
Zdecydowanie więcej za badanie sprawozdań podmiotów niebędących JZP żądały firmy autorskie z TOP 11 i BIG 4. Przykładowo w przypadku jednostek zajmujących się opieką zdrowotną mediana cen wynosiła odpowiednio 30 tys. zł i 45 tys. zł.
Wynagrodzenia audytorów za badania sprawozdań finansowych przeprowadzone w 2020 r.
Wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych JZP (dane dotyczące przychodów w zł)
NAZWA BRANŻY Cały rynek Bez TOP 11*
Liczba JZP JZP% Mediana Średnia Suma przychodów Liczba JZP JZP% Mediana Średnia Suma przychodów
Przetwórstwo przemysłowe 199 12,81% 25 000,00 51 257,80 10 200 302,90 76 4,89% 17 500,00 22 702,24 1 725 370,38
Budownictwo 81 5,22% 30 000,00 48 479,26 3 926 819,75 26 1,67% 15 500,00 20 896,15 543 300,00
Handel hurtowy i detaliczny 90 5,80% 27 609,64 58 737,62 5 286 385,74 28 1,80% 21 500,00 21 033,93 588 950,00
Informacja i komunikacja 76 4,89% 21 750,00 73 105,95 5 556 052,18 31 2,00% 12 000,00 17 519,35 543 100,00
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 911 58,66% 18 900,00 60 418,41 55 041 173,36 183 11,78% 15 000,00 17 042,58 3 118 791,47
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 91 5,86% 23 204,73 45 762,66 4 164 402,00 35 2,25% 14 667,95 15 977,17 559 200,91
Wynagrodzenia za badanie sprawozdań finansowych podmiotów innych niż JZP (dane dotyczące przychodów w zł)
NAZWABRANŻY Cały rynek Bez TOP 11*
Liczba podm. Podm.% Mediana Średnia Suma przychodów Liczba podm. Podm.% Mediana Średnia Suma przychodów
Przetwórstwo przemysłowe 7187 25,96% 14 000,00 29 887,78 214 803 446,39 5290 25,09% 12 000,00 15 147,39 80 129 668,85
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 660 2,38% 9 450,00 15 541,34 10 257 286,71 578 2,74% 9 000,00 10 832,93 6 261 433,08
Budownictwo 1949 7,04% 11 000,00 16 326,91 31 821 139,97 1626 7,71% 10 000,00 12 233,83 19 892 213,06
Handel hurtowy i detaliczny 6129 22,14% 12 000,00 22 535,14 138 117 883,01 4779 22,67% 11 000,00 13 162,76 62 904 838,03
Transport i gospodarka magazynowa 1242 4,49% 12 000,00 23 371,53 29 027 444,49 929 4,41% 11 000,00 12 959,84 12 039 689,32
Informacja i komunikacja 1268 4,58% 12 000,00 28 064,00 35 585 149,93 856 4,06% 9 000,00 11 786,05 10 088 862,95
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1802 6,51% 8 000,00 18 595,79 33 509 617,84 1214 5,76% 6 500,00 9 112,59 11 062 681,68
Obsługa rynku nieruchomości 1634 5,90% 9 000,00 15 431,24 25 214 647,83 1194 5,66% 8 000,00 9 608,74 11 472 831,27
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 1905 6,88% 11 000,00 21 778,83 41 488 674,40 1217 5,77% 8 000,00 10 661,62 12 975 194,87
Działalność w zakresie usług administrowania 722 2,61% 12 500,00 24 932,99 18 001 617,25 496 2,35% 10 500,00 12 259,44 6 080 680,39
Opieka zdrowotna 866 3,13% 7 500,00 12 517,25 10 839 937,77 770 3,65% 7 300,00 8 443,51 6 501 503,45
* TOP 11 to 11 następujących firm audytorskich: Ernst & Young Audyt Polska, PricewaterhouseCoopers Audyt, BDO, Deloitte Audyt, Grant Thornton, KPMG Audyt, Mazars Audyt, PKF Consult, UHY ECA Audyt, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Poznaniu
Źródło: Polska Agencja Nadzoru Audytowego „Badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie na podstawie sprawozdań rocznych za rok 2020 oraz wyników kontroli”