Taką wykładnię prezentował już wcześniej, m.in. w interpretacji z 10 listopada 2020 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.497.2020.2.JG). Odmawiał również prawa do odliczenia straty z innego źródła przychodów niż to, z którego dochody są brane pod uwagę do wyliczenia daniny solidarnościowej (przykładem interpretacje z 8 stycznia 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.719.2020.1.MM i z 3 listopada 2020 r., sygn. 0112-KDWL.4011.55.2020.1.DK).
O ile drugie stanowisko nie budzi wątpliwości, o tyle co do pierwszego nie ma takiej jednomyślności. W precedensowym wyroku z 29 grudnia 2020 r. (sygn. I SA/Go 398/20) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie orzekł, że przy obliczaniu daniny solidarnościowej można uwzględniać straty z lat ubiegłych, jeżeli zostały one poniesione w ramach tego samego źródła przychodów. Wyrok ten jest jednak ciągle nieprawomocny.
Danina dla najbogatszych
Przypomnijmy, że danina solidarnościowa wynosi 4 proc. od nadwyżki dochodów ponad 1 mln zł. Przy jej obliczaniu uwzględnia się, zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT, sumę dochodów:
■ opodatkowanych według skali podatkowej (np. z pracy czy z działalności gospodarczej);
■ z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych;
■ z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym (art. 30c ustawy o PIT) i z zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy o PIT).
Takie dochody należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenie społeczne (o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy o PIT) oraz o kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT (związane z zagranicznymi spółkami kontrolowanymi).
Co ze stratą?
Podatnicy chcą mieć również prawo do odliczenia straty z lat ubiegłych. Takiego zdania był podatnik, który wystąpił o najnowszą interpretację. Wskazał, że w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT mowa jest o „sumie dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f ustawy o PIT”.
Podkreślił, że zgodnie z art. 30c ust. 2, podstawą obliczenia 19-proc. podatku liniowego jest dochód ustalony na zasadach określonych m.in. w art. 9 ust. 1 ust. 2–3b i ust. 5 ustawy o PIT. Z przepisów tych wynika z kolei, że podatnik, który poniósł stratę w latach ubiegłych, może ją odliczyć od bieżących dochodów z tego samego źródła. Ustalając zatem podstawę obliczenia daniny solidarnościowej, należałoby stosować te same zasady – twierdził przedsiębiorca.
To nie PIT
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że art. 30h ust. 2 ustawy o PIT nie pozwala na odliczenie strat z lat ubiegłych od podstawy wyliczenia daniny solidarnościowej. Zwrócił uwagę na to, że przepisy regulujące pobór daniny solidarnościowej są regulacjami autonomicznymi od pozostałych przepisów dotyczących podstawy opodatkowania PIT.
Przywołał również definicję dochodu z art. 9 ust. 2 ustawy o PIT, do której odwołuje się art. 30c ust. 2 ustawy o PIT. Mowa jest w niej, że „dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 23o, art. 23u, art. 24–24b, art. 24c, art. 24e, art. 30ca, art. 30da oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym”. Skoro więc art. 9 ust. 2 w ogóle nie odnosi się do art. 30h ustawy o PIT, to dochód wyliczony dla potrzeb daniny solidarnościowej jest nadwyżką sumy przychodów z danego źródła nad kosztami jego uzyskania – stwierdził dyrektor KIS. Dodał, że tak ustalony dochód należy pomniejszyć o składki ZUS i kwoty wymienione w art. 30f ust. 5 ustawy o PIT (związane z zagranicznymi spółkami kontrolowanymi), ale nie o stratę.
Zdaniem dyrektora KIS taką wykładnię potwierdza również sposób wykazywania informacji w deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej (DSF-1). Nakazuje on sumować dochody wykazane w formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-40A, PIT-CFC. Każdy z tych formularzy zawiera odrębne pole „dochody” i można je pomniejszyć wyłącznie o elementy, które przewiduje deklaracja DSF-1, co jest spójne z brzmieniem art. 30h ustawy o PIT – stwierdził organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 czerwca 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.401.2021.2.AW