Już 1 lipca br. wejdzie w życie zmiana kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) wprowadzająca nowy rodzaj spółki – prostą spółkę akcyjną (dalej PSA). Księgowi, którzy będą odpowiedzialni za jej ewidencję, muszą pamiętać o tym, że niektóre rozwiązania prawne powodują, iż księgowość tej spółki nie będzie wcale taka prosta. Chociażby dlatego, że ustawodawca nie przewidział możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej. Oznacza to, że PSA jako osoba prawna (art. 12 k.s.h.) będzie musiała zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe. A to oznacza, że kierownik jednostki (a będzie nim zarząd albo rada dyrektorów spółki) będzie zobligowany do opracowania i przyjęcia polityki rachunkowości, a także wprowadzenia w tym dokumencie rozwiązania uwzględniającego specyfikę tego podmiotu. Będą musiały się w niej zatem znaleźć zasady ujmowania operacji gospodarczych, w tym te związane z kapitałem i realizacją przedsięwzięć innowacyjnych. Opisane powinny być też operacje dotyczące wszelkich rozliczeń z akcjonariuszami. I właśnie księgowania dotyczące kapitału akcyjnego, objęcia akcji i wypłaty dywidend będą księgowym sprawiać problemy. Rozwiązania prawne przewidują tu dużą elastyczność i odejście od zasady wyceny w pieniądzu, a to powoduje powstawanie wątpliwości, jak ująć w księgach takie zdarzenia.
Wkłady