Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła we wtorek, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

Komisja finansów publicznych rozpatrywała we wtorek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, celem proponowanych rozwiązań jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2 (Simple Local And Modern VAT). Pierwsza inicjatywa o tym charakterze, czyli pakiet Slim VAT, pomyślnie przeszła proces legislacyjny i weszła w życie jako ustawa z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając z powodzeniem wiele rozwiązań korzystnych dla podatników.

Komisja przyjęła projekt noweli ustawy, wraz z poprawkami. Część z nich miała charakter legislacyjny i doprecyzowujący.

Posłowie przyjęli także dwie poprawki, które zgłosił poseł Sylwester Tułajew (PiS). Jak tłumaczył on posłom, pierwsza z nich zawiera rozwiązania "korzystne dla podatników", które stanowią "bardzo pozytywną odpowiedź na postulaty przedsiębiorców".

Poprawka ta m.in. dodaje dwa ustępy do artykułu projektu noweli. Jak tłumaczył poseł PiS, pierwszy z dodatkowych ustępów zakłada, że "złożenie przez podatnika informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej po terminie będzie oznaczało, że pojazd jest wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w całym miesiącu, w którym tę informację złożono, a nie - jak w obecnym brzmieniu tego ustępu ustawy o VAT - dopiero od dnia złożenia tej informacji".

Drugi ustęp oznacza, że "podatnik będzie obowiązany do złożenia aktualizacji informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej najpóźniej do końca miesiąca, w którym dokonał zmiany wykorzystania pojazdów". "W obecnym brzmieniu przepisów, podatnik jest obowiązany do dokonania tej czynności najpóźniej przed dniem, w którym dokonuje wyżej wymienioną zmianę" - powiedział Tułajew.

Druga zgłoszona przez posła PiS poprawka ma na celu dostosowanie dat zawartych w przepisach przejściowych do przewidzianej w projekcie noweli daty wejścia w życie rozwiązań, których te przepisy dotyczą, czyli 1 października 2021 r.

Do zmian, jakie mają zostać wprowadzone przez pakiet Slim VAT 2, należy m.in. wprowadzenie do ustawy o VAT regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport. W nowych przepisach ma też zostać zawarta rezygnacja z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Ta zmiana stanowi implementację wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.