Chodzi o konsultowany obecnie projekt dotyczący wprowadzenia od października br. Krajowego Systemu e-Faktur. Zakłada on, że podatnik, który zdecyduje się na wystawianie i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą ministerialnej platformy, będzie traktowany przez fiskusa preferencyjnie. Na przykład będzie czekał nie 60 dni, a 40 dni na zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym.
Wczorajsze zapewnienie wiceministra dotyczy uproszczeń w fakturowaniu, które początkowo miały się znaleźć w innym projekcie – SLIM VAT 2, który wczoraj był przedmiotem pierwszego czytania w Sejmie. Ostatecznie jednak z niego wypadły, o czym informowaliśmy wczoraj w artykule „Projekt SLIM VAT 2 został znacznie odchudzony” (DGP nr 113/2020).
W projekcie tym nie ma już – jak pisaliśmy – planowanej od października br. likwidacji obowiązku oznaczania faktur mianem „duplikat”, a faktur korygujących – oznaczeniem „faktura korygująca” lub „korekta”. Pierwotnie resort finansów zakładał także rezygnację z podawania na fakturze przyczyn korekty, daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź otrzymania zapłaty.
Ponadto planowano, że podatnicy mogliby wystawiać zbiorcze faktury korygujące nie tylko w odniesieniu do całych faktur, ale także do ich konkretnych pozycji. Przy wystawianiu zbiorczych faktur korygujących, dotyczących wszystkich dostaw towarów lub świadczonych usług z danego okresu rozliczeniowego, przedsiębiorcy mieli też nie umieszczać już numerów i dat faktur korygowanych oraz nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.
Z projektu SLIM VAT 2 zniknęła też zmiana zakładająca wydłużenie terminu na wcześniejsze wystawienie faktury (przed transakcją). Obecnie nie może być ona wystawiona wcześniej niż 30. dnia przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi i nie wcześniej niż 30. dnia przed otrzymaniem całości lub części zapłaty. Termin ten miał być wydłużony do 60 dni.
Z wczorajszej zapowiedzi wiceministra Sarnowskiego wynika, że wspomniane ułatwienia wejdą w życie od października br., ale znajdą się w innym, konsultowanym obecnie projekcie – zakładającym wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur. Nadal jeszcze nie została opublikowana nowa wersja projektu tej nowelizacji ustawy o VAT.
MF nie rezygnuje z likwidacji wymogów dotyczących oznaczania faktur ani ze zmian w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących