Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch niedawnych interpretacjach.
W obu chodziło o przedsiębiorców, którzy kupili karty Multisport, by przekazać je pracownikom. Pierwsza spółka sfinansowała zakup z trzech źródeł: w 30 proc. ze swoich środków obrotowych, częściowo z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (w części świadczenia uzależnionej od dochodu brutto przypadającego na pracownika pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym), a resztę dopłacał pracownik.
Druga spółka sfinansowała zakup w 75 proc. z środków obrotowych a w 25 proc. z pieniędzy podwładnych – beneficjentów kart Multisport. Firma nie utworzyła ZFŚS.
Fundusz socjalny a VAT
We wnioskach o interpretację spółki prezentowały odmienne stanowisko. Pierwsza twierdziła, że przekazanie kart Multisport pracownikom nie podlega VAT, a więc i ona sama nie będzie mogła odliczyć podatku z faktur dokumentujących transakcję. Zwracała uwagę, że część pieniędzy na zakup kart pochodzi z ZFŚS, a zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z 27 maja 2013 r. (sygn. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859) pracodawca, który funduje pracownikom benefity ze środków zgromadzonych na ZFŚS (np. wczasy, kolonie, obozy dla ich dzieci, karnety na basen, do siłowni i innych obiektów sportowych, bilety do kina, teatru) nie działa w tym zakresie jako podatnik VAT. Spółka uważała, że nie zmienia tego nawet częściowe współfinansowanie zakupu przez samych pracowników.
Co z kasą fiskalną
Druga spółka nie utworzyła u siebie ZFŚS, więc nie miała wątpliwości, że transakcja powinna być opodatkowana przy zachowaniu prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Spółka uważała też, że przekazanie kart podwładnym powinno być zaewidencjonowane na kasie fiskalnej, ale wyłącznie w tej części, w jakiej pieniądze na zakup kart wyłożyli pracownicy. Firma powołała się tu na poz. 34 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519 ze zm.). Wynika z niego zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania w kasach fiskalnych świadczeń realizowanych przez pracodawcę na rzecz podwładnych.
Odliczenie VAT będzie…
W odpowiedzi dyrektor KIS wyjaśnił, że jeśli zakupy kart Multisport były choć częściowo finansowane ze środków obrotowych pracodawcy, to nie można twierdzić, iż przy zakupie działał on wyłącznie jako administrator środków z ZFŚS. Dla celów opodatkowania VAT nie ma też znaczenia, że „transakcja została dokonana po cenie niższej, czy też wyższej od kosztu produkcji”, co potwierdził wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 stycznia 2005 r. (sygn. C-412/03). Nawet więc zwrot niewielkiej części poniesionych wydatków przez pracowników oznacza, że transakcja była odpłatna. To zaś oznacza, że przekazanie benefitów pracownikom w obu przypadkach podlegało opodatkowaniu.
Tym samym spółki, realizując odpłatne transakcje i działając w charakterze podatnika VAT, zachowały prawo do odliczenia podatku naliczonego.
…paragon niekoniecznie
Pracodawca nie ma natomiast obowiązku ewidencjonowania przekazania karnetów sportowych podwładnym – stwierdził dyrektor KIS w drugiej interpretacji, wskazując na poz. 34 załącznika do wspomnianego rozporządzenia. Tym samym – wyjaśnił – otrzymując od pracownika wynagrodzenie za karnet sportowy w wysokości ok. 25 proc. wartości karnetu, pracodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania tej kwoty na kasie rejestrującej.
Jeżeli jednak tak zrobi, to na paragonie powinna być ujęta wyłącznie kwota, którą zapłacił za kartę pracownik. Pozostałą kwotę należy ująć w ewidencji VAT na podstawie dokumentu wewnętrznego – wytłumaczył organ.
Interpretacje indywidulane dyrektora KIS: z 25 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.112.2021.2.IK) i z 19 maja 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.70.2021.4.JG)