Wcześniej identycznie wypowiedział się w interpretacji z 29 kwietnia 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010. 71.2021.2.AK). Pisaliśmy o niej w artykule „Zwolnienie liczy się dopiero od 1 stycznia lub 1 maja” (DGP nr 85/2021).
Problem wiąże się z opodatkowaniem spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. bądź od 1 maja br. (jeśli wspólnicy odroczyli moment uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT). Od tego dnia przychody uzyskiwane z takiej spółki nie są już zaliczane do przychodów z innych źródeł (w tym z działalności gospodarczej), tylko do zysków kapitałowych.
Spółki komandytowe chcą stosować zwolnienie z podatku dla wypłat na rzecz komandytariuszy. Podstawą mógłby tu być art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, ale jednym z warunków jego zastosowania jest, aby spółka otrzymująca dywidendę posiadała przez co najmniej dwa lata bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę (art. 22 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT).
Spółka komandytowa, która wystąpiła o interpretację, posiada ponad 10 proc. udziałów w innej spółce komandytowej. Obie stały się podatnikami CIT od 1 maja 2021 r. Pierwsza z nich chciała się upewnić, że może skorzystać ze zwolnienia dla dywidend.
Dyrektor KIS to potwierdził, ale zaznaczył, że zwolnienie będzie możliwe dopiero po upływie dwóch lat od uzyskania przez spółkę statusu podatnika CIT. Wyjaśnił, że definicja udziału (akcji) określona w art. 4a pkt 16 ustawy o CIT odwołuje się literalnie do ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT. Spółka komandytowa została natomiast objęta tą regulacją (art. 1 ust. 3) dopiero od 1 stycznia 2021 r. lub – jak w tym przypadku – od 1 maja 2021 r.
Co prawda przed nowelizacją ustawy o CIT komandytariusz posiadał ogół praw i obowiązków w spółce komandytowej, ale wtedy nie była to spółka, o której mowa w przepisach dotyczących zwolnienia – podkreślił dyrektor KIS.
Uznał więc, że skoro znowelizowane przepisy zaczęły obowiązywać spółkę komandytową od 1 maja 2021 r., to posiadanie wymaganego udziału (akcji) przez komandytariusza – w celu zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT ‒ może mieć miejsce również dopiero od 1 maja 2021 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.64.2021.2.MMU