W interpretacji z 12 maja 2021 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił konsekwencje otrzymania pieniędzy z tytułu obniżenia wartości wkładu w spółce osobowej. Natomiast w interpretacji wydanej dzień wcześniej ‒ 11 maja 2021 r., odniósł się do otrzymania z tego samego tytułu nieruchomości, a więc składnika niepieniężnego.
W obu dyrektor KIS potwierdził, że obniżenie wkładu w spółce osobowej jest neutralne podatkowo, przy czym w interpretacji z 12 maja br. zrobił to przymuszony wyrokiem NSA z 17 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 933/19). W obu przypadkach chodziło o spółkę komandytową – wtedy jeszcze niebędącą podatnikiem CIT.
O tym, że częściowe wycofanie wkładu w postaci pieniężnej jest neutralne podatkowo, NSA przesądził już wcześniej w wielu wyrokach, m.in. z 19 września 2019 r. (sygn. akt II FSK 3342/17), z 29 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 3386/16), z 20 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 2396/16) i z 26 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1721/16).
W każdym z tych orzeczeń sąd kasacyjny zwrócił uwagę na brak uregulowania w ustawie o PIT skutków częściowego wycofania wkładu ze spółki osobowej. Najbardziej zbliżone do tego jest wystąpienie wspólnika ze spółki, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 16 ustawy o PIT. Przepis ten jednak – jak za każdym razem stwierdza NSA ‒ nie może być podstawą prawną przy ocenianiu podatkowych skutków częściowego wycofania wkładu (obniżenia wkładu). Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika bowiem jasno, że dotyczy on innej sytuacji.
„Gdyby zamiarem ustawodawcy było wskazanie wśród przychodów nie tylko pieniędzy otrzymanych przez wspólnika z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, ale również otrzymanych z tytułu częściowego wycofania wkładu (obniżenia wkładu), to dałby temu w sposób jednoznaczny wyraz. Przeciwny pogląd byłby rozszerzeniem obowiązku podatkowego na podstawie analogii, co zasadniczo rzecz biorąc, jest niedopuszczalne” – stwierdził NSA we wspomnianym wyroku z 17 grudnia 2020 r.
W interpretacji wydanej 11 maja br. dyrektor KIS nie miał takich wątpliwości, ponieważ chodziło o wycofanie ze spółki niepieniężnych składników majątku. Organ potwierdził więc to, co już wcześniej stwierdził m.in. w interpretacjach z 29 lipca 2020 r. (sygn. 3063-ILPB1-3.4511.27.2017.20-S.TW), z 18 lutego 2020 r. (sygn. IBPB-1-1/4511-413/16-12/SG), z 20 kwietnia 2020 r. (sygn. 0112-KDIL2-2.4011.64.2020.4.WS).
W tym zakresie fiskus od dawna stoi na stanowisku, że otrzymanie niepieniężnych składników majątku – czy to w wyniku wystąpienia ze spółki osobowej, czy to tylko częściowego wycofania z niej wkładu – nie powoduje u wspólnika powstania przychodu do opodatkowania. Przychód ten może pojawić się dopiero wskutek sprzedaży tych składników majątkowych – zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) i art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. b) ustawy o PIT.
W świetle bowiem art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. b) przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.
Przychód taki nie powstanie jednak, jeżeli:
■ upłynie sześć lat między wystąpieniem wspólnika ze spółki a sprzedażą otrzymanego od spółki składnika majątku i
■ sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej.
Wyłączenie to wynika z art. 14 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy o PIT.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 12 maja 2021 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.381.2018.9.KW) i z 11 maja 2021 r. (sygn. 0114-KDIP3-1.4011.147.2021.1.EC)