Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wciąż twierdzi, że w ramach ulgi na badania i rozwój nie można odliczyć wynagrodzenia chorobowego ani za czas nieobecności w pracy, np. z powodu urlopu lub opieki nad dziećmi. Innego zdania są sądy.

Najnowszy przykład profiskalnej wykładni to interpretacja z 26 maja 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.167.2021.1.JKU). Fiskus przegrywa jednak w sądach, czego przykładem są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego: z 3 marca 2021 r. (sygn. akt II FSK 65/21) i z 5 lutego 2021 r. (sygn. akt II FSK 1038/19).
NSA wskazał, że choć w czasie urlopu i zwolnienia chorobowego pracownik nie wykonuje pracy, to nadal jest zatrudniony i przysługują mu należności wynikające ze stosunku pracy. Na pracodawcy ciążą w tym czasie obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz z odprowadzaniem składek do ZUS.
NSA zgodził się więc z sądem pierwszej instancji, że nie ma podstaw prawnych do wyłączenia przychodów otrzymanych przez pracownika B+R za czas, gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności. Jeśli pracownik wykonuje w całości prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, to wszystkie jego przychody z tego tytułu oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu stosunku pracy stanowią koszty kwalifikowane – orzekł sąd kasacyjny.
Korzystne dla podatników, choć nadal nieprawomocne, są również wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z 6 października 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 2319/19) i z 19 czerwca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 2665/18), a także WSA w Rzeszowie z 7 listopada 2019 r. (sygn. akt I SA/Rz 609/19).
Dyrektor KIS nadal jednak prezentuje odmienne stanowisko. W najnowszej interpretacji wyjaśnił, że pojęcie czasu pracy przeznaczonego na realizację działalności B+R odnosi się do czasu faktycznie poświęconego na ten cel. Nie są więc kosztami kwalifikowanymi kwoty wynagrodzeń za czas urlopu, niezdolności do pracy, za dni wolne na opiekę nad dzieckiem oraz za inne wolne od pracy – uważa dyrektor KIS.
Przypomnijmy, że od 2022 r., zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, można byłoby w ramach ulgi B+R odliczać dodatkowo 150 proc. kosztów pracowniczych. Dziś z takiej preferencji korzystają tylko centra badawczo-rozwojowe. Pozostali podatnicy odliczają ekstra 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Pisaliśmy o tym w artykule „Podatkowe ulgi na innowacje mają obowiązywać dopiero od przyszłego roku” (DGP nr 99/2021). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 maja 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.167.2021.1.JKU.