Przedsiębiorcy nie będą musieli oznaczać w ewidencji VAT symbolem MPP transakcji opłaconych w podzielonej płatności. Pojawią się za to nowe oznaczenia związane z planowanym wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce.

Tak wynika z uaktualnionej wersji projektu nowelizacji rozporządzenia z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).
Zmiany miałyby wejść w życie 1 lipca br., przy czym do rozliczeń za czerwiec (a więc do jednolitych plików kontrolnych składanych najpóźniej do 26 lipca br.) stosowane będą jeszcze dotychczasowe reguły.
Po zmianach JPK_V7 będzie składany na dotychczasowej schemie.
Eksperci przekonali MF
Najważniejsza zmiana dotyczy symbolu MPP. Obecnie należy oznaczać nim transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. To oznacza, że muszą być spełnione łącznie dwa warunki:
■ faktura dotyczy towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, i
■ kwota należności brutto na fakturze przekracza 15 tys. zł.
Początkowo, planując nowelizację rozporządzenia z 15 października 2019 r., Ministerstwo Finansów zaproponowało zmianę, która wywołała wiele kontrowersji. Symbolem MPP miały być oznaczane również transakcje, w których dobrowolnie zastosowano podzieloną płatność.
Eksperci komentowali, że resort finansów powinien w ogóle odejść od oznaczania transakcji symbolem MPP i to bez obawy o szczelność systemu. Już dziś bowiem jest w stanie wykryć, kiedy powinien zostać zastosowany mechanizm podzielonej płatności. Umożliwia to podawanie przez podatników w JPK_V7 symboli GTU (patrz: „Zmiany w JPK przysporzą firmom dodatkowej biurokracji”, DGP nr 63/2021).
Najwyraźniej MF zgodziło się z tym argumentem, bo w najnowszej wersji projektu proponuje rezygnację z oznaczania jakichkolwiek transakcji symbolem MPP.
Ceny transferowe
Do wprowadzenia kolejnej zmiany przekonał resort finansów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ministerstwo chciało bowiem pierwotnie, aby symbolem TP nie były już oznaczane transakcje z podmiotami powiązanymi na kwotę nieprzekraczającą 15 tys. zł.
UOKiK wskazał jednak, że negatywnie uderzyłoby to w postępowania prowadzone na podstawie ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opoźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 424). Informacja o powiązaniach między podmiotami jest bowiem ważnym elementem analizy prowadzonej przez UOKiK przed wszczęciem takiego postępowania.
MF postanowiło więc pozostawić bez zmian obowiązek oznaczania symbolem TP wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi, bez względu na ich wartość. Takie oznaczenie nie będzie wymagane jedynie przy powiązaniach z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związki takich jednostek.
Pakiet e-commerce
W JPK_V7 pojawią się nowe symbole związane z wejściem w życie unijnego pakietu e-commerce.
Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, która zastąpi obecną sprzedaż wysyłkową, oraz usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów UE będą oznaczane symbolem WSTO_EE na podstawie dokumentów wewnętrznych.
Z kolei internetowe platformy sprzedażowe, które od lipca br. mają być odpowiedzialne za pobór VAT od pozaunijnych przesyłek o niskiej wartości (do 150 euro), ale nie zarejestrują się w punktach IOSS bądź OSS, będą musiały stosować w JPK_V7 nowe oznaczenie IED.
Ulga na złe długi i GTU
Kolejną nowością będzie obowiązek wykazywania w JPK_V7 terminu płatności lub otrzymania zapłaty w związku z planami skorzystania z ulgi na złe długi. Ma to ułatwić weryfikację, czy wierzytelność jest faktycznie nieściągalna, bez konieczności prowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych lub sprawdzających.
Doprecyzowane zostaną zmiany związane ze stosowaniem symbolu GTU_12. Nadal dotyczyć on będzie świadczenia usług niematerialnych, ale w nowej wersji projektu przypisano do nich odpowiednie symbole PKWiU według klasyfikacji PKWiU 2015. Symbolem GTU_12 zostaną też objęte usługi audytu finansowego, bo jak twierdzi resort finansów, są to usługi często wykorzystywane do podwyższania kosztów uzyskania przychodu.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – po konsultacjach publicznych