Rząd przyjął wczoraj projekt zmian w ustawie o VAT i w prawie bankowym, który wprowadza pakiet SLIM VAT 2.

Nowelizacja zasadniczo ma wejść w życie już od 1 października br. Projekt w wersji przyjętej przez rząd nie został jednak jeszcze opublikowany. Jego najważniejsze założenia wpisano za to do wykazu prac legislacyjnych.
Bez odsetek od WNT
Przyjęty wczoraj projekt ma na celu m.in. wdrożenie do polskich przepisów tezy dwóch wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE. W pierwszym z nich – z 18 marca 2021 r. (sygn. C-895/19) TSUE zakwestionował wprowadzony w 2017 r. art. 86 ust. 10b pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem podatnik, który wykaże wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów po trzech miesiącach, musi rozliczyć podatek należny w deklaracji, w której powstał obowiązek podatkowy, a daninę naliczoną w deklaracji bieżącej. To przekłada się na powstanie zaległości podatkowej, od której fiskus pobiera odsetki za zwłokę w kwocie wyliczonej od dnia powstania obowiązku podatkowego. MF planuje likwidację zakwestionowanego przez TSUE warunku. Słowem, przekroczenie terminu trzech miesięcy nie powinno już skutkować odsetkami za zwłokę.
Ulga na złe długi
Kolejne zmiany są reakcją na wyrok TSUE z 15 października 2020 r. (sygn. C-335/19). Unijny trybunał orzekł wtedy, że wyrejestrowanie dłużnika (albo brak rejestracji w wykazie podatników VAT), jego likwidacja, upadłość bądź restrukturyzacja nie powinny być przeszkodą do skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi.
Z preferencji będzie można też skorzystać, gdy nabywca (dłużnik) będzie konsumentem bądź podatnikiem zwolnionym z VAT, o ile wierzyciel uprawdopodobni istnienie długu.
TSUE nie wypowiedział się co do tego, czy niezgodny z dyrektywą jest też inny przepis – wyznaczający wierzycielowi termin dwóch lat na skorzystanie z ulgi. W lutym br. resort finansów zapowiedział już jednak, że termin ten zostanie wydłużony z dwóch do trzech lat.
W założeniach do projektu wpisanych do wykazu prac legislacyjnych rządu ani w komunikacie o jego przyjęciu przez rząd nie podano szczegółów zmian w tym zakresie.
VAT od samochodów
MF podtrzymuje natomiast wcześniejszą zapowiedź zmian w zasadach odliczenia 100 proc. VAT od zakupu i użytkowania samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Obecnie warunkiem pełnego odliczenia jest złożenie informacji VAT-26 w ciągu 7 dni od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek związany z danym pojazdem.
Termin ten ma zostać wydłużony do 25. dnia następnego miesiąca, czyli de facto do czasu złożenia JPK_V7 za zakończony okres rozliczeniowy.
Transakcje z zagranicą
Kolejne zmiany mają dotyczyć przedsiębiorców rozliczających VAT od importu towarów. Chodzi o to, by mogli oni korygować JPK_V7, jeśli podatek nie został rozliczony w odpowiedniej wysokości. W założeniach zmian opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych, ani też w komunikacie o przyjęciu projektu przez rząd nie podano więcej szczegółów.
W ustawie o VAT pojawią się także regulacje, które w przypadku eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów wyraźnie określą, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport.
Dostawa nieruchomości
Łatwiej będzie zrezygnować przy dostawie nieruchomości ze zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Obecnie warunkiem rezygnacji z tego zwolnienia jest złożenie przez strony transakcji zgodnego oświadczenia najpóźniej dzień przed dostawą nieruchomości. Wskutek nowelizacji takie zgodne oświadczenie można byłoby złożyć w akcie notarialnym. Przekazywałby je urzędowi skarbowemu notariusz.
Podzielona płatność
Kolejne ułatwienia mają dotyczyć uwalniania pieniędzy z rachunków VAT. Mogły one trafiać do podatnika także, gdy jego zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty. Zgodę na to nadal wyrażałby naczelnik urzędu skarbowego.
Z kolei środki z zamykanego rachunku VAT miałyby trafiać na bankowe rachunki techniczne, skąd byłyby uwalniane za zgodą fiskusa.
Ma się także pojawić możliwość opłacania z konta VAT składek na ubezpieczenie społeczne rolników (KRUS).
Etap legislacyjny
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o VAT i prawa bankowego – wpisane do rządowego wykazu prac legislacyjnych