Izba skarbowa nie może odmówić wydania interpretacji, tłumacząc to potrzebą przeprowadzenia postępowania dowodowego w sprawie, o którą podatnik wcale nie pytał – wynika z wyroku NSA.
Chodziło o spółkę będącą polskim oddziałem greckiego banku. Interesowało ją, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki poniesione przez bank na uruchomienie jej działalności w Polsce.
Spółka uważała, że skoro wydatki związane z doradztwem, rekrutacją czy podróżami służbowymi zostały poniesione w celu zorganizowania jej struktury i dalszego funkcjonowania, to powinny zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. Powoływała się m.in. na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską i Grecją. A konkretnie na przepis pozwalający na odliczenie wydatków ponoszonych dla zakładu (w tym kosztów zarządzania i ogólnoadministracyjnych), niezależnie od tego, w którym państwie powstały.
Dyrektor izby skarbowej odmówił jednak wydania interpretacji. Uznał, że wykroczyłby poza swoje kompetencje, bo najpierw należałoby zbadać prawidłowość stosowania cen transakcyjnych między spółką a macierzystym bankiem.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że dyrektor izby niesłusznie odmówił udzielenia informacji. Zwrócił uwagę na to, że spółka nie pytała o metodę ustalania cen transakcyjnych, tylko o możliwość zakwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.
Także Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację spółce. Orzekł, że izba nie powinna była odmówić wydania interpretacji. Sędzia Stanisław Bogucki wyjaśnił, że może się zdarzyć sytuacja, w której trzeba będzie ustalić stan faktyczny, co często zdarza się przy kosztach uzyskania przychodu. To jednak – zdaniem NSA – jest dalsza sprawa związana z postępowaniem przed organem interpretacyjnym.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 2136/12.