Dyrektorzy izb skarbowych muszą udzielać podatnikom wykładni przepisów podatkowych. Lecz nie w każdym wypadku. W ten sposób nie wyjaśnią np. problemów proceduralnych. Nie pomogą też wyliczyć daniny.
Czy można prosić we wniosku o wyliczenie podatku?
Pani Janina chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, ale nie wie, jak policzyć kwotę odliczenia i należny podatek dochodowy. Czy we wniosku o interpretację może poprosić o takie wyliczenia?
Minister finansów (a w praktyce występujący w jego imieniu dyrektorzy wybranych izb skarbowych) wydaje interpretacje dotyczące przepisów prawa podatkowego. Może w niej wyjaśnić, jak należy rozumieć przepisy. Nie ma natomiast uprawnienia do obliczenia za podatników należnego podatku. Jeśli zatem pani Janina chce uzyskać informację, jak policzyć kwotę ulgi, powinna zwrócić się o pomoc np. do księgowej. Może też poszukać porady w internecie.
Podstawa prawna
Art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy można pytać ministra o ulgę podatkową
Pan Marek dostał w spadku po babci mieszkanie. Nie wie, czy może skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Czy może w tej sprawie wystąpić z wnioskiem o interpretację?
Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że interpretacje mogą dotyczyć materialnego prawa podatkowego, a do takiego należą m.in. przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczące ulgi mieszkaniowej. W sytuacji przedstawionej w pytaniu korzystniejszym rozwiązaniem będzie jednak dla pana Marka zwolnienie z podatku. Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn podatnik nie zapłaci daniny od spadku od członka najbliższej rodziny (zalicza się do niej m.in. babcię), jeśli zgłosi nabycie lokalu mieszkalnego właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Jest to korzystniejsze rozwiązanie niż ulga mieszkaniowa, obwarowana wieloma wymogami.
Po to jednak, żeby otrzymać informację o możliwości zwolnienia z podatku, pan Marek musiałby o nie wprost spytać. Jeśli zapyta jedynie o ulgę mieszkaniową i nie wspomni o zwolnieniu, to musi się liczyć z tym, że dostanie odpowiedź odnoszącą się tylko do ulgi. Organ podatkowy nie ma bowiem obowiązku wskazywania podatnikom najkorzystniejszych rozwiązań w przedstawionym przez nich stanie faktycznym.
Podstawa prawna
Art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
Art. 4a i 16 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 ze zm.).
Czy urząd wyjaśni po raz kolejny tę samą kwestię
Wystąpiłem ostatnio o interpretację indywidualną dotyczącą PIT. Rozstrzygnięcie było dla mnie niekorzystne. Czy mogę jeszcze raz spytać o to samo? Zaznaczam, że stan faktyczny będzie taki sam.
Na taką możliwość wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 grudnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 102/12). Uchylił on wyrok WSA w Warszawie, z którego wynikało, że podatnik nie może wystąpić drugi raz o interpretację w tym samym stanie faktycznym i prawnym, dotyczącym tego samego zagadnienia. NSA nie tylko nie zgodził się z tym poglądem, ale też wyraźnie stwierdził, że organ ma obowiązek wydać kolejną interpretację zawierającą ocenę stanowiska podatnika. Podkreślił, że art. 14h ordynacji podatkowej, który wskazuje inne przepisy mające zastosowanie do postępowania w zakresie interpretacji indywidualnych, nie wymienia art. 128. Z przepisu tego wynika zasada ostateczności decyzji wydawanych w postępowaniu podatkowym. Interpretacje indywidualne nie są jednak decyzjami i nie rozstrzygają o prawach ani obowiązkach wnioskodawcy.
Nie ma więc przeszkód do tego, by podatnik po raz drugi wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji. Powinien jednak liczyć się z tym, że dyrektor izby zajmie takie samo stanowisko jak za pierwszym razem. Jeśli zamiarem podatnika jest uzyskanie innej wykładni, to lepiej będzie od razu złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Podstawa prawna
Art. 14h, art. 165a par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy interpretacja może dotyczyć przekształcenia
Pan Zbigniew prowadzi działalność gospodarczą. Chce ją przekształcić w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Potrzebuje interpretacji, czy nowa spółka będzie musiała wykazać przychód, jeżeli jego kontrahenci zapłacą za towar już po przekształceniu. Czy dyrektor izby skarbowej wyda mu taką interpretację?
Dyrektor izby powinien wydać interpretację. Gdyby odmówił, warto sięgnąć do wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Go 1145/12, nieprawomocny), w którym sąd stwierdził, że dyrektor izby nie mógł pozostawić pytania bez odpowiedzi. Zdaniem WSA w świetle art. 14n par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej nie ma różnicy między uprawnieniami osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, która planuje utworzenie spółki, a uprawnieniami indywidualnego przedsiębiorcy, który zamierza przekształcić swoją firmę w spółkę kapitałową. Inna interpretacja tego przepisu oznaczałaby nierówności wobec prawa obu osób planujących utworzenie spółki – stwierdził WSA.
Podstawa prawna
Art. 14n ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy można spytać o przepisy jeszcze nieobowiązujące
W Sejmie jest projekt nowelizacji ustawy o PIT, który ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Chciałbym wiedzieć, jak zmienione przepisy wpłyną na moje rozliczenia podatkowe. Czy dyrektor izby skarbowej wyjaśni mi to w interpretacji indywidualnej?
Dyrektor izby odmówi wydania interpretacji, jeśli pytanie będzie dotyczyło projektu ustawy. Organ podatkowy ma obowiązek wydać interpretację w sprawie przepisów, które zostały już uchwalone, nawet jeśli nie weszły jeszcze w życie, a więc gdy zostały przyjęte przez Sejm, Senat, podpisane przez prezydenta i opublikowane w Dzienniku Ustaw. Podatnik musi więc poczekać, aż projekt zostanie przyjęty i opublikowany w Dzienniku Ustaw. Dopiero wtedy będzie mógł spytać o przepisy w nim zawarte.
Podstawa prawna
Art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy spółka może dopytywać o rozliczenia wspólnika
Spółka jawna chce wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną dotyczącą rozliczenia wspólnika, który zamierza z niej wystąpić. Chodzi o jego PIT. Czy spółka dostanie odpowiedź?
Spółka jawna nie może wystąpić z wnioskiem o interpretację dotyczącą wspólnika, ponieważ w tym wypadku nie występuje w roli podatnika, płatnika, inkasenta ani osoby trzeciej. Mogłaby zadać pytanie tylko wtedy, jeśli dotyczyłoby to bezpośrednio jej obowiązków, np. jako płatnika, inkasenta. Tymczasem w spółkach osobowych (a do takich należy spółka jawna) z podatku dochodowego rozliczają się wyłącznie wspólnicy. To oznacza, że z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów dotyczących sytuacji podatkowej wspólnika, może wystąpić tylko on sam. Tylko on bowiem będzie w tej sytuacji zainteresowanym w rozumieniu art. 14b ordynacji podatkowej. Potwierdził to NSA w wyroku z 14 marca 2014 r. (sygn. akt II FSK 861/12). Chodziło o opodatkowanie kwot wypłaconych wspólnikom w związku z ich wystąpieniem ze spółki. NSA uznał, że spółka nie mogła w tej sprawie złożyć wniosku o interpretację, bo pytanie nie dotyczyło jej obowiązków ani jako podatnika, ani jako płatnika, inkasenta czy osoby trzeciej.
Podstawa prawna
Art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy można dowiadywać się o kilka wariantów
Pan Bolesław zastanawia się, czy zrezygnować z umowy o pracę i zdecydować się na samozatrudnienie. Nie wie jednak, jaka forma opodatkowania byłaby dla niego najbardziej odpowiednia. Czy może spytać o to ministra, wskazując stan faktyczny i kilka różnych własnych stanowisk w sprawie?
Celem interpretacji podatkowej nie jest doradzanie podatnikom, a jedynie rozstrzygnięcie wątpliwości w konkretnym, przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. Minister finansów odmawia podatnikom wydania interpretacji, jeśli wskazują na wiele wariantów opodatkowania. Potwierdził to NSA w wyroku z 27 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FSK 864/12). Wyjaśnił, że jeśli podatnik we wniosku o wydanie interpretacji nie przedstawi wyraźnego i konkretnego stanu faktycznego, który organ mógłby ocenić, to nie powinien oczekiwać odpowiedzi. Jeśli więc czytelnik przedstawi zbyt ogólny stan faktyczny i różne możliwe warianty własnego stanowiska, to organ odmówi wydania interpretacji.
Podstawa prawna
Art. 14b par. 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).
Czy wójt stwierdzi status nieruchomości
Podatnik nie wie, czy obiekt budowlany jest budowlą, czy budynkiem. Tymczasem od tego zależy wysokość stawki podatku od nieruchomości. Czy może wystąpić do wójta gminy o wydanie interpretacji, która by to rozstrzygnęła?
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, czyli organy w sprawach podatku od nieruchomości, mają obowiązek wydawać interpretacje podatkowe oraz posiłkować się przepisami innych dziedzin prawa (np. prawa budowlanego), aby wyjaśnić odnoszące się do nich pojęcia i instytucje występujące w przepisach podatkowych (np. ustawie o podatkach i opłatach lokalnych). Wójt nie jest jednak właściwym organem do rozstrzygnięcia, czy dany obiekt jest budynkiem, czy budowlą. Może to stwierdzić np. nadzór budowlany. Informacja taka może również wynikać z dokumentów budowlanych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł natomiast ustalić to w ramach postępowania podatkowego, bo dopiero w tym trybie organ podatkowy ma możliwość badania dokumentów, powoływania świadków czy korzystania z opinii biegłych z zakresu prawa budowlanego.
Jeśli więc podatnik chce otrzymać interpretację podatkową, to we wniosku o jej wydanie musi określić, czy dotyczy ona budynku czy budowli.
Podstawa prawna
Art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).