Chodziło o dwuosobową spółkę jawną. Jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki, co w praktyce oznaczało jej likwidację. Powstał jednak problem z podziałem majątku. Spółka ma bowiem cztery zabudowane nieruchomości, o różnej wartości, a obaj wspólnicy (osoby fizyczne) uczestniczą w równych częściach (po 50 proc.) w jej zyskach i stratach.
Wspólnicy doszli do porozumienia i uznali, że pierwszy z nich przejmie jedną nieruchomość, o największej wartości, a drugi pozostałe trzy. Pierwszy miałby też przekazać drugiemu dopłatę, by wyrównać wartość przypadającego na niego udziału.
Porozumienie miałoby zostać zawarte w formie aktu notarialnego, a następnie wspólnicy złożyliby wniosek o wykreślenie spółki z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Wspólnicy sądzili, że od dopłaty nie będzie PIT, bo uważali, że należy ją uznać za pieniądze otrzymane z tytułu likwidacji spółki. Wskazywali na art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT, zgodnie z którym do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu likwidacji takiej spółki.
Nie zgodził się z tym dyrektor KIS. Stwierdził, że od dopłaty wypłaconej wspólnikowi przed likwidacją spółki jawnej trzeba zapłacić podatek. Drugi wspólnik nie dostanie bowiem pieniędzy od spółki w wyniku jej rozwiązania, ale od pierwszego wspólnika. Będzie to odrębna od likwidacji czynność prawna – wyjaśnił organ.
Uznał więc, że spłata wspólnika związana z nierównym przekazaniem majątku rozwiązanej spółki osobowej jest czynnością prawną mającą charakter odpłatnego zbycia.
Dodał, że żaden przepis ustawy o PIT nie wyłącza z przychodów ani nie zwalnia z opodatkowania tego typu przysporzenia majątkowego.
Wyjaśnił, że skoro przyczyną (źródłem) tej spłaty jest wcześniejsze funkcjonowanie wspólników w spółce jawnej, następnie jej rozwiązanie i przekazanie majątku spółki tylko jednemu ze wspólników, to przychód uzyskany z tej spłaty trzeba zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 7 maja 2021 r., sygn. akt 0115-KDIT3.4011.103.2021.4.AW