Dotyczy ona art. 24 ust. 8a–8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy o CIT. Przepisy te zakładają brak podatku przy wymianie udziałów lub akcji (czyli w sytuacji, gdy udziały lub akcje jednej spółki są wnoszone aportem do drugiej, a w zamian wnoszący aport dostaje udziały lub akcje tej drugiej spółki), jeżeli:
■ spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo