Krajowa Informacja Skarbowa szczegółowo wyjaśniła, jak i kiedy wystąpić o wiążącą informację stawkową, a kiedy o interpretację indywidualną

Zarówno informacja, jak i interpretacja mogą dotyczyć VAT i obie wydaje dyrektor KIS, jednak są to dwie odrębne instytucje prawne i występuje się o nie na innych zasadach (patrz tabela).
Kiedy WIS a kiedy interpretacja
Przykładowy problem w zakresie podatku WIS Interpretacja
Czy dana czynność podlega opodatkowaniu VAT x
Czy dana czynność jest zwolniona z VAT x
Jaką stawką VAT jest opodatkowana dana czynność (niepodlegająca zwolnieniu z VAT) x
Jaka jest podstawa opodatkowania czynności zwolnionej z VAT albo opodatkowanej stawką 0 proc., 5 proc., 8 proc. lub 23 proc. x
Czy mam do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak, jaką stawką VAT podlega ono opodatkowaniu x
Czy mam do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, a jeśli tak, czy podlega ono zwolnieniu z VAT x
Gdy podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zastosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP) x
Czy w danym przypadku znajduje zastosowanie MPP (towar [usługa] zostały sklasyfikowane w wydanej dla podatnika WIS) x
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów stosowania kodów GTU, ponieważ przepisy dla tych celów przywołują klasyfikację według CN (PKWiU 2015) x
Czy sprzedawane towary powinny być oznaczane GTU_02 (towar został sklasyfikowany w wydanej dla podatnika WIS według CN) x
Czy sprzedawane towary powinny być oznaczane GTU_04 (towar został uznany w wydanej dla podatnika wiążącej informacji akcyzowej [WIA] za wyrób tytoniowy) x
Czy sprzedawany wyrób medyczny powinien być oznaczony GTU_09? x
Czy sprzedawany budynek powinien zostać oznaczony GTU_10 x
Czy świadczona usługa jest usługą reklamową, która powinna być oznaczona GTU_12 x
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zastosowania zwolnienia podmiotowego (art. 113 ustawy o VAT) x
Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego (art. 113 ustawy o VAT), jeśli sprzedawane przez niego towary są sklasyfikowane do symbolu PKWiU 45.3, określonego w wydanej dla niego WIS x
Podatnik potrzebuje klasyfikacji towaru (usługi) dla celów zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej x
Czy podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli sprzedawane przez niego towary zostały sklasyfikowane do symbolu PKWiU 26, określonego w wydanej dla niego WIS x
Decyzja w sprawie WIS wydawana jest na potrzeby opodatkowania VAT: dostawy, importu towarów i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia usług. WIS zawiera więc:
– klasyfikację towaru lub usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, Nomenklatury scalonej, Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, albo
– gdy stawka VAT nie zależy od odpowiedniego zaklasyfikowania (do PKWiU, CN lub PKOB), tylko od spełnienia definicji zawartej w ustawie o VAT lub załączniku do tej ustawy – wskazanie, że przedmiot postępowania spełnia te wymogi, – stawkę VAT (0 proc., 5 proc., 8 proc. lub 23 proc.), z wyjątkiem sytuacji gdy chodzi o wewnątrzwspólnotową dostawę oraz eksport towarów.
WIS nie rozstrzyga o prawie do zwolnienia z VAT. Chcąc uzyskać taką informację, trzeba wystąpić o interpretację indywidualną.
Dyrektor KIS nie wydaje natomiast interpretacji w zakresie objętym WIS.
W niektórych sytuacjach może się zdarzyć, że podatnik musi wystąpić zarówno z wnioskiem ORD-IN, aby otrzymać interpretację indywidualną (np. w zakresie dotyczącym zwolnienia, ustalenia podstawy opodatkowania), jak i z wnioskiem WIS-W, by dostać WIS (np. w zakresie stawki VAT).
Należy pamiętać, że wniosek o wydanie informacji stawkowej może dotyczyć wyłącznie jednego towaru, jednej usługi bądź jednego świadczenia złożonego (kompleksowego). Z kolei we wniosku o interpretację indywidualną może być przedstawionych kilka odrębnych stanów faktycznych oraz zdarzeń przyszłych. Musi się w nim zaleźć też stanowisko podatnika odnośnie do rozstrzygnięcia sprawy (przy WIS się tego nie robi).
Jaka opłata
Opłata za wydanie WIS i interpretacji indywidualnej wynosi co do zasady tyle samo – 40 zł. W przypadku wiążącej informacji mnoży się ją przez liczbę towarów i usług, gdy tworzą one świadczenie kompleksowe i uiszcza przy składaniu wniosku. Potem jednak może być jeszcze naliczona dodatkowa opłata za przeprowadzenie badań lub analiz – jeśli organ uzna, że ich przeprowadzenie jest niezbędne.
Jeżeli chodzi o interpretację indywidualną, to opłata 40 zł dotyczy każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Uiszcza się ją w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku.
Trzy miesiące na wydanie
Zarówno na wydanie decyzji w sprawie WIS, jak i interpretacji indywidualnej organ ma co do zasady trzy miesiące. W uzasadnionych przypadkach dyrektor KIS może wyznaczyć nowy termin wydania WIS, ale musi o tym poinformować podatnika i wyjaśnić przyczyny zwłoki. Z kolei termin na wydanie interpretacji został wydłużony w czasie pandemii o trzy miesiące (ustawą antykryzysową z 2 marca 2020 r., Dz.U. poz. 374 ze zm.). Nadal funkcjonuje zasada, że gdy organ nie zdąży wydać interpretacji w terminie, to uznaje się, że została wydana tzw. milcząca interpretacja, potwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy.
Jak się odwołać
Odwołanie w sprawie WIS składa się do tego samego organu, tj. do dyrektora KIS w ciągu 14 dni. Jeżeli to nie przyniesie skutku, można złożyć zażalenie (w ciągu siedmiu dni). Od decyzji albo postanowienia wydanego w II instancji przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, którą należy złożyć za pośrednictwem dyrektora KIS w terminie 30 dni od doręczenia decyzji albo postanowienia.
Odwołanie nie przysługuje natomiast od interpretacji indywidualnej. Można jedynie złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie wydania interpretacji (w terminie siedmiu dni od doręczenia tego postanowienia).
Na wydaną interpretację lub postanowienie przysługuje skarga do WSA, którą również składa się za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni (tak jak w przypadku WIS). ©℗