Dywidenda jest zwolniona z CIT także wtedy, gdy dwuletni okres posiadania akcji w spółce ją wypłacającej upłynie po dniu wypłaty dywidendy, a akcje te będą już w posiadaniu następcy prawnego spółki, która ją otrzymała – orzekł wrocławski WSA.
Spór dotyczył art. 22 ust. 4–4b ustawy o CIT. Przepisy te przewidują zwolnienie dla dywidend, jeżeli spółka je uzyskująca posiada nieprzerwanie przez dwa lata nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w spółce wypłacającej dywidendę.
Zasadą jest, że następca prawny wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki swojego poprzednika przewidziane w przepisach podatkowych. Dotyczy to także osób prawnych powstałych w wyniku podziału – z dniem podziału (lub wydzielenia) wstępują one we wszystkie podatkowe prawa i obowiązki osoby dzielonej pozostające w związku z przydzielonymi im (w planie podziału) składnikami majątku. Warunkiem jest, aby majątek spółki dzielonej był zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa. Wynika to z art. 93c ordynacji podatkowej.
Sprawa dotyczyła spółki A, która w swojej strukturze organizacyjnej wyodrębniła nową jednostkę – zakład. Za jego pośrednictwem nabyła większościowy pakiet akcji spółki B z branży usług bezpieczeństwa. Tym samym zakład stał się większościowym akcjonariuszem spółki B.
Gdy walne zgromadzenie spółki B podjęło uchwałę o podziale zysku, dywidenda została wypłacona wszystkim akcjonariuszom, w tym również zakładowi spółki A. Wspólnicy tej spółki zaplanowali następnie jej podział przez wydzielenie. W jego wyniku zakład będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa (obejmujący zespół składników materialnych i niematerialnych zakładu, w tym również akcje spółki A) miał zostać przeniesiony do odrębnej spółki kapitałowej.
Spółka A spytała dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, czy wypłata dywidendy jej zakładowi będzie zwolniona z podatku na podstawie art. 22 ust. 4–4b ustawy o CIT, jeżeli okres dwóch lat posiadania akcji w spółce B upływa dopiero po dniu uzyskania tej dywidendy i jednocześnie po dniu wydzielenia zakładu jako ZCP oraz przeniesienia go do odrębnej spółki kapitałowej.
Spółka była zdania, że zwolnienie przysługuje również wtedy, gdy podział przez wydzielenie zakładu nastąpi jeszcze przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji w spółce B. Istotne jest to, aby łączny okres posiadania tych akcji przez spółkę oraz jej następcę prawnego wyniósł co najmniej dwa lata. Spółka uważała, że przenosząc – w ramach podziału przez wydzielenie – wszelkie prawa i obowiązki, przenosi na następcę prawnego także prawo do zwolnienia z CIT.
Dyrektor poznańskiej izby skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że wypłata dywidendy dla spółki nie będzie zwolniona z podatku, jeżeli przed upływem dwóch lat od nabycia akcji dojdzie do podziału przez wydzielenie, w wyniku którego własność akcji spółki A przejdzie na spółkę kapitałową (następcę prawnego).
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił argumentację spółki i uchylił zaskarżoną interpretację. Wskazał, że nieuprawnione jest zawężanie sukcesji praw wynikających z art. 22 ust. 4–4b ustawy o CIT. Następca prawny przejmuje wszelkie prawa i obowiązki opisane ustawą podatkową – orzekł.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA z 15 lipca 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 1493/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia