Orzeczenie to jest bardzo istotne dla wielu gmin oraz ich jednostek. W praktyce bowiem często toczą się spory o to, kto ma przekazać do urzędu skarbowego podatek pobrany od wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej (np. szkoła czy gmina), kto ma złożyć do urzędu skarbowego deklaracje roczne PIT-4R czy PIT-8AR.
Rozstrzygnięcie NSA pokazuje, że organy podatkowe od kilku lat błędnie interpretują przepis ustawy o PIT w zakresie statusu płatnika tego podatku. Konsekwentnie w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazują, że w razie wypłaty należności na podstawie zawieranych umów zlecenia i o dzieło obowiązki płatnika PIT ciążą na gminie, a nie na funkcjonujących w jej strukturach zakładach i jednostkach budżetowych. W ocenie fiskusa nie jest ważne, że określona jednostka gminy (szkoła, przedszkole, gminna biblioteka, dom kultury, etc.) faktycznie oblicza i wypłaca wynagrodzenie z tytułu umowy, lecz to, kto z formalno-prawnego punktu widzenia jest stroną takiej umowy.