Od PIT pobieranego od wypłacanych w trakcie roku komplementariuszom zaliczek z tytułu udziału w zysku nie można odliczyć CIT spółki komandytowej. Można to zrobić dopiero po rocznym rozliczeniu tej spółki – uważa dyrektor KIS.

Wyjaśnił, że pomniejszenie nie dotyczy jakichkolwiek przychodów z udziału w zyskach spółki wypłacanych wspólnikom, ale wyłącznie tych, które wynikają z osiągnięcia przez spółkę zysku za dany rok podatkowy.
– Niezależnie od stanowiska organu, kluczowe jest to, czy od wypłat zaliczek na poczet udziału w zysku w ogóle powinien być pobierany podatek dochodowy – mówi Dariusz Gałązka z Grant Thornton (patrz komentarz w ramce). Ekspert zwraca uwagę na to, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie pobiera się podatku od wypłat na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
Spółki komandytowe stały się podatnikami CIT z początkiem 2021 r., chyba że wspólnicy postanowili przesunąć moment opodatkowania spółki na od 1 maja br.
Jednocześnie przepisy umożliwiły komplementariuszom odliczenie zapłaconej przez spółkę daniny od swojego podatku. Zryczałtowany podatek od przychodów z udziału w zyskach takiej spółki pomniejsza się o kwotę podatku należnego od dochodu tej spółki – proporcjonalnie do udziału komplementariusza w jej zysku (zgodnie z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT).
Stosowanie tego przepisu budzi jednak wątpliwości.
Zaliczki w trakcie roku…
Z wnioskiem o interpretację zwrócił się komplementariusz (osoba fizyczna), który co miesiąc otrzymuje od spółki komandytowej zaliczkę na poczet swojego udziału w zysku (coś na wzór zaliczki na poczet dywidendy). Tłumaczył, że kwota ta jest obliczana w odniesieniu do zysku spółki osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym oraz według przewidzianych w uchwale zasad ustalania udziału komplementariusza w zysku spółki.
Całość jest rozliczana po zakończeniu danego roku obrotowego. Jeżeli łączna kwota zaliczek jest niższa niż zysk przypadający na wspólnika za dany rok obrotowy, to pozostała kwota zysku jest wypłacana w kolejnym roku obrotowym (w kolejnych latach obrotowych) – aż do wyczerpania kwoty należnej temu wspólnikowi. Równolegle wypłacane są zaliczki na poczet zysku przypadającego za bieżący rok obrotowy.
Komplementariusz chciał się upewnić, czy podatek spółki komandytowej może odliczać już w trakcie roku, tj. zanim rozliczy się ona za dany rok. Gdyby odpowiedź na to pytanie była negatywna, to chciał wiedzieć, czy po złożeniu przez spółkę CIT-8 (np. w 2022 r. za 2021 r.), może potrącić zapłacony przez nią podatek od swojego PIT należnego od zaliczek na poczet udziału w zysku spółki za kolejny rok (2021 r.).
Komplementariusz był zdania, że art. 30a ust. 6a ustawy o PIT wskazuje tylko sposób obliczenia kwoty pomniejszenia. Nie odnosi się natomiast do tego, czy zryczałtowany podatek dochodowy podlegający pomniejszeniu musi dotyczyć przychodów wspólnika z tego samego roku podatkowego.
…ale bez potrącenia
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Według niego od zryczałtowanego PIT należnego od zaliczek na poczet udziału w zysku za dany rok (czyli zaliczek na poczet zysku, jaki spółka może osiągnąć w tym roku obrotowym) nie można jeszcze odliczać podatku CIT spółki komandytowej (ani zaliczek na ten CIT).
Dyrektor KIS nie zgodził się też z podatnikiem, że zapłacony przez spółkę CIT można uwzględnić przy zaliczkach na poczet zysku wypłacanych za kolejny rok obrotowy.
„Pomniejszenie nie dotyczy jakichkolwiek przychodów z udziału w zyskach spółki wypłacanych wspólnikom, ale wyłącznie tych, które wynikają z osiągnięcia przez spółkę zysku za dany rok podatkowy (są wypłatą z tytułu udziału w tym zysku – w zysku za ten konkretny rok podatkowy)” – wyjaśnił dyrektor KIS.
Oznacza to – jego zdaniem – że kwota pomniejszenia ustalona w oparciu o:
  • procentowy udziału komplementariusza w zysku spółki za dany rok podatkowy (np. za rok 2021) i
  • wartość podatku należnego od dochodu spółki za rok podatkowy 2021
może pomniejszać przychód komplementariusza uzyskany z udziału w zysku spółki wypracowanym w 2021 r. (o ile przychód ten zostanie wypłacony w okresie do końca 2027 r.).
Tak ustalona kwota nie może natomiast pomniejszać przychodów komplementariusza z udziału w zysku, który spółka wypracowała w innych latach (np. zaliczek na poczet udziału w zysku za rok 2022, wypłaty zysku za rok 2022) – stwierdził dyrektor KIS.
Podkreślił, że odmienna wykładnia powodowałaby, iż art. 30a ust. 6b ustawy byłby martwym przepisem.
OPINIA
PIT od zaliczek w ogóle powinien być płacony
Dariusz Gałązka, biegły rewident, partner w Grant Thornton
Argumentacja organu podatkowego znajduje uzasadnienie przy odpowiednim odczytaniu przepisów. Istotne jest jednak to, czy znajduje ona oparcie w wykładni celowościowej. Skoro w przepisach wskazano na możliwość obniżenia podatku od wypłat z zysku spółek komandytowych o podatek zapłacony przez spółkę, to nieracjonalne byłoby odraczanie momentu odliczenia do momentu, gdy znana będzie wysokość CIT spółki komandytowej za cały rok. Jeżeli taka była intencja ustawodawcy, to powinna ona znaleźć wprost zapis w ustawie. Należy też zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt. Wynika on z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 2048/18). Wyrok ten dotyczył wypłat na rzecz komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, ale w mojej ocenie, w pełni znajduje zastosowanie dla komplementariuszy w spółkach komandytowych (będących od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. podatnikami CIT). W świetle tego orzeczenia w przypadku wypłat zaliczek na poczet zysku podatek nie powinien być w ogóle pobierany, a to ze względu na konstrukcję przepisów.
Niezależnie więc od stanowiska organu co do braku możliwości pomniejszania podatku przy wypłacaniu komplementariuszowi zaliczek na poczet zysku o CIT zapłacony przez spółkę komandytową, kluczowym pytanie jest to, czy taki podatek w ogóle powinien być pobierany.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 19 kwietnia 2021 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.61.2021.1.MR